ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2020

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2020

Publish Year International Journal 3
2020 exChien-Yao Wang, exTzu-Chiang Tai, exJia-Ching Wang, exAndri Santoso, inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChin-Chin Chiang, exChung-Hsien Wu, "Sound Events Recognition and Retrieval Using Multi-Convolutional-Channel Sparse Coding Convolutional Neural Networks", IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, ปีที่ xx, ฉบับที่ xx, มกราคม 2020, หน้า 1-12
2020 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of calibration models for rapid determination of moisture content in rubber sheets using portable near-infrared spectrometers", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 2050009-1-2050009-12
2020 exWisessing, K, exEkthammabordee, P, exSurasak, T, exHuang, SCH, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Prototype of Thai Blockchain-based Voting System", INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 63-68
Publish Year National Journal 2
2020 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์แบบพกพาเพื่อหาปริมาณความชื้นของยางพาราแผ่นดิบด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1845-1856
2020 exปิติภัทร ปิ่นบุตร, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, "การประยุกต์ใช้เสียงเพื่อควบคุมแสงสว่างบ้านอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 306-319

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2020 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitsana Lanthong, "Rice Diseases Recognition Using Effective Deep Learning Models", 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), 11 - 14 มีนาคม 2020, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exSutida Ruangkhasap, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "The prediction of moisture content of Para rubber timber using a small portable NIR spectrometer", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, Khonkean, Thailand
2020 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Locality Preserved Joint Dictionary and Classifier Learning for Speech Emotion Recognition", 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), 11 - 14 มีนาคม 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exNungnit Wattanavichean, exJirasin Boonchai, exSasithon Yodthong, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, exThattapon Surasak, "Discriminate Raman/GFP Spectra of Yeast Mitochondria Using Convolutional Neural Network", The 5th International Conference on Information Technology (InCIT), 21 - 22 ตุลาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2020]