ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2013

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exPisit Charnkeitkong, "Enhanced MENTOR algorithm with ECMP routing enable", International Journal of Digital Content Technology and its Applications, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7.2, เมษายน 2013, หน้า 10-20
2013 inนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Test Scoring for Non-Optical Grid Answer Sheet Based on Projection Profile Method", International Journal of Information and Education Technology (IJEIT), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 273-277
Publish Year National Journal 2
2013 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนโดยไม่จำกัดทิศทางการจัดวางด้วยวิธีถดถอยซ้ำที่แข็งแกร่ง", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013
2013 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exนางสาวชฎาพร เอี่ยมสอาด, "การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีเมนเทอร์ เมื่อเพิ่มการพิจารณาความหน่วงของสายสัญญาณ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 371-383

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "Modelling of Several Concentric Layers of Superconducting Filaments", 19th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields, 4 กรกฎาคม 2013, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2013 exFrederic Boudon, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPascal Ferraro, exJulien Diener, exEero Nikinmaa, exChristophe Godin, "Quantitative assessment of automatic reconstructions of branching systems", 7th International Conference on Functional-Structural Plant Models, 9 - 14 มิถุนายน 2013, Saariselk? สาธารณรัฐฟินแลนด์
Publish Year National Conference 10
2013 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลภาพสำหรับประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้าว", การประชุมทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exนางสาวณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, "การศึกษาประสิทธิภาพของระบบไฟร์วอลล์สำหรับเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3, 22 พฤษภาคม 2013, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2013 exอำนาจ ตั้งกีรติกุล, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้อาร์เอฟไอดี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 18 - 19 กรกฎาคม 2556, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2013 exป่านทิพย์ มั่งคั่ง, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบสื่อสารด้วยเครือข่ายเฉพาะกิจไร้สาย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2013 exกษมา ดาริการ์นนท์, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพเสาอากาศของเครือข่ายแลนไร้สาย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 18 - 19 กรกฎาคม 2556, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2013 exพฤษพล ตั้งสัจจะธรรม, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบจัดการการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบจำกัดพื้นที่", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 18 - 19 กรกฎาคม 2556, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2013 exพุทธิพงศ์ สุพรรณกุล, exณัฐชามญฑ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและแสดงปริมาณการจราจรของข้อมูลในเครือข่าย", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 3 สิงหาคม 2013, เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exปรีชา เหล่าชำนาญกิจ, exปวินท์ อยู่พวง, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบสายตรงอาจารย์อิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 3 สิงหาคม 2013, เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "A Computer Model for Studying the Superconducting Filaments Properties", การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13, 17 ตุลาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exฤทธิกร วิริยารัมภะ, exดวงกมล แช่มช้อย, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบตรวจสอบการจราจรข้อมูลและโปรเซสของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2013]