ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

1

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2016

Publish Year National Journal 1
2016 exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของเสาสัญญาณเครือข่ายไร้สาย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 690-704

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2016 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exทิชากร สำรองทรัพย์ , exธนโชติ ธิติวิเชียรเลิศ , exณัฐดนัย สุขแสง , "On IP Network Traffic Engineering Performance of Modified Branch Exchange and Interior Point Method", The 4th Annual Conference on Engineering and Information Technology, 29 - 31 มีนาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, exLin, C.-L., "Sliding mode path tracking control for fish-robot under ocean current perturbation", IEEE International Conference on Control and Automation, ICCA, 1 มิถุนายน - 8 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกู้คืนคำอธิบายสำหรับภาษา Java", 2016 IEEE/ACIS 15th International Conference on Computer and Information Science (ICIS), 27 - 29 มิถุนายน 2016, ญี่ปุ่น
2016 exนารถระพี นาคะวัจนะ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "The Preliminary Study of Using Near-Infrared Hyperspectral Imaging Technique for Predicting Moisture Content of Para Rubber Cup Lump", The 9th TSAE International Conference, 8 - 10 กันยายน 2016
Publish Year National Conference 1
2016 exพีรวัฒน์ พรหมศิริพัฒน์, exถีรวัฒน์ สิริภาณุพงศ์, inดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร, อาจารย์, "เครื่องกรอกคะแนนอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2016]