ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2015

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2015

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "A Design Algorithm for QoS Network with Flow Delay Control", Journal of Networks, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 85-90
2015 inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "AOC: an Aspect – Oriented approach for comment to reduce the redundant behavior between source code and compilation code", JOURNAL OF SOFTWARE, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 10 -12, ธันวาคม 2015, หน้า 1336-1342
Publish Year National Journal 3
2015 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การใช้วิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคจัดการจราจรข้อมูลในเครือข่ายโอเอสพีเอฟ", วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 43-52
2015 exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, exธนโชติ ธิติวิเชียรเลิศ , exณัฐดนัย สุขแสง , inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การจัดการจราจรข้อมูลในโครงข่าย IP ด้วยวิธีจุดภายใน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2015, หน้า 1033-1046
2015 exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, exธีรกานต์ เหมือนจีน, exจิณณวัตร ศุขรัตน์, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การศึกษาการรับสัญญาณของสายอากาศชนิดสะท้อนคลื่นสำหรับระบบเครือข่ายไร้สาย", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-16

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2015 exวรพล ระดมกิจ, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การพัฒนาระบบจัดการเครื่องลูกข่ายภายในเครือข่ายสัญญาณไร้สาย", การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5, 8 พฤษภาคม 2015, นนทบุรี ประเทศไทย
2015 exอัตถสิทธิ์ เผ่าศิริกุล, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การพัฒนาระบบตรวจสอบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ด้วยเอสเอ็นเอ็มพีวอล์ค", การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5, 8 พฤษภาคม 2015, นนทบุรี ประเทศไทย
2015 exธีรวุฒิ แสงส่องฟ้า, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบฐานข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพันธุมันสำปะหลังด้วยเคเนียเรสเนเบอร์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2015]