ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2014

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2014

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "Modeling of Several Concentric Layers of Superconducting Filaments", IEEE Transactions on Magnetics, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มกราคม 2014
2014 exFrederic Boudon, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPascal Ferraro, exJulien Diener, exPhilippe Nacry, exEero Nikinmaa, exChristophe Godin, "Quantitative assessment of automatic reconstructions of branching systems obtained from laser scanning", Annals of Botany, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2014
Publish Year National Journal 7
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exนายภาคภูมิ แก้วอำไพ, "การศึกษาประสิทธิภาพของเครือข่าย IPv6 , IPv4 และ Dual Stacks ที่เปิดใช้งานการประกันคุณภาพการให้บริการ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2014, หน้า 914-924
2014 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดแยกขนาดกุ้งซูซิโดยวิธีถดถอยแบบทำซ้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 289-292
2014 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนด้วยการเข้ารหัสแบบรันเลนท์และวิธีถดถอยแบบทำซ้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2014, หน้า 895-904
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exทิชากร สำรองทรัพย์ , "การจัดการการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายโอเอสพีเอฟ ด้วยวิธี Branch Exchange", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 503-511
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exนายชาคริต มณีงาม, "การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ด้วยระบบคลัสเตอร์สองตัวกระจายงาน", วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 46-51
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การประมวลผลแบบกริดสู่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์", วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 75-82
2014 inนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรู้จำตัวเลขอารบิกจากลายมือสำหรับระบุรหัสผู้สอบบนกระดาษคำตอบแบบปรนัย", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 94-105

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2014 exวิสิษฐ์ ลั้วสมบูรณ์, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบจัดการป้องกันเครื่องแม่ข่ายจากการคุกคามทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6, 30 - 31 พฤษภาคม 2014, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2014 exสิทธิพร อินทะวงษ์, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "แอปพลิเคชันไอพีโฟน พร้อมระบบปรับเสียง และ Instant Message บนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 , 30 - 31 พฤษภาคม 2014, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exพงษ์พันธ์ นุ่มน้อย, "การพัฒนาระบบแสดงผลและวิเคราะห์ไฟล์บันทึกการใช้งานของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 23 - 25 กรกฎาคม 2014, หันตรา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2014 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวสันต์ รัตนวรรณ, "การคัดแยกขนาดกุ้งซูชิโดยวิธีถดถอยแบบทำซ้ำ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exภิเศก ภัทรเวสารัช , exเจตน์ พวงศิลป์ , "ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านเครื่องแม่ข่ายโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับแบบไร้สาย", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7, 6 พฤศจิกายน 2014, บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2014]