ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2007

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 2
2007 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exBouillault, F, exDevred, A, exLeroy, D, "Magnetization modeling of twisted superconducting filaments", IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2007, หน้า 3737-3740
2007 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "A superconductor material model for hysteresis losses computation", Physica Status Solidi (c), ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2007, หน้า 4630-4634

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "A Superconductor Material Model for Hysteresis Losses Computation", 1st International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications, 29 พฤษภาคม 2007, Jeju สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Analysis of AC Losses in Superconducting Transmission Line", 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, 10 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2007]