Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • Ph.D. (Automatic Systems), University of Montpellier II , FRANCE
 • E.E.A. (Automatic Systems), University of Montpellier II , FRANCE
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

Expertise Cloud

artificial neural networkCANComparative modelE-ClassroomElectric ProductionFiber optic sensorFish sortingFood traceabilitygenetic databasegermplasm developmentgermplasm evaluationGray Level Run Length Matrixinsect and disease resistanceIntorduction of improved clonesIrrigation Canalleast squares support vector machinemoisture contentnear-infrared hyperspectral imagingNIR spectroscopyPara rubber cup lumpPara rubber timberpartial least squares regressionPLCRFIDrubber sheetSelf-Organizing MapSide scan sonar imagesSide scans sonar imagestissue cultureUnsupervised Neural networkverificationกังหันน้ำการตรวจสอบแบบไม่ทำลายการตรวจสอบปริมาณการต้านทานโรคและแมลงการนำเข้าโคลนที่ได้รับการปรับปรุงการบันทึกเวลาการประมวลผลภาพการประเมินเชื้อพันธุกรรมการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาเชื้อพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการวัดขอบการวัดความยาวการวิเคราะห์สัญญาณและระบบควบคุมอัตโนมัติ การหาขอบภาพการออกแบบกุ้งซูชิกุ้งซูซิข้าวโพดฝักอ่อนเข้ารหัสแบบรันเลนท์ไข่คลองชลประทาน Water Turbineความชื้นเคเนียเรสเนเบอร์เครื่องวัดความชื้นฐานข้อมูลทางพันธุกรรมถดถอยแบบทำซ้ำเทคโนโลยีบงชี้อัตโนมัติเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีบรรจุภัณฑ์บัตรแบบไม่สัมผัสประมวลผลภาพปริมาณเนื้อยางแห้งแปรรูปผลิตพลังงานไฟฟ้าผลิตภัณฑ์เกษตรมันสำปะหลังเมนูเมล็ดชาเมล็ดชาน้ำมันไม้ผลไม้ยางพาราแปรรูปยางก้อนถ้วยยางพาราก้อนถ้วยยางพาราแผ่นดิบรอยร้าวระบบฝั่งตัวระบบสุญญากาศวัดความยาววิธีถดถอยซ้ำวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวสเปกโทรมิเตอร์แบบพกพาสเปกโทรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้หน้าจอสัมผัส

Interest

การวิเคราะห์สัญญาณและระบบควบคุมอัตโนมัติ

Administrative Profile

 • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(รักษาการแทน) อื่นๆ
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(รักษาการแทน) อื่นๆ
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(รักษาการแทน) อื่นๆ
 • ธ.ค. 2557 - ธ.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • ม.ค. 2555 - ม.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)