ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการฝังตัวอัจฉริยะ
INES
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการฝังตัวอัจฉริยะ

INES

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร

Email: fengarp@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-2853

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายอนุมัติ อิงคนินันท์

Phone Number: 0-3435-2853 ext 7523

 

นายพิเชษฐ์ สืบสายพรหม

Email: fengpcsu@ku.ac.th

Phone Number: 099-695-4159