Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.บ.เกียรตินิยม (วิศวกรรมการอาหาร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  artificial neural network3D scanAgricultural engineeringbackward interval partial least squaresC. oleifera seedCANCup lump rubberDry rubber contentDurianE-ClassroomHeat and Mass Exchanger NetworkHelmholtz resonatorIndirect predictionleast squares support vector machineLeast-squares support vector machineLUMBERMachine learningMangomoisture contentNear infrared spectroscopynear-infrared hyperspectral imagingNIR spectroscopyNon-destructive evaluationPara rubber cup lumpPara rubber timberPartial least squares regressionPinch Technologyportable spectrometerregression analysisRFIDrubber sheetSpectroscopic measurementSPECTROSCOPYVariable combinationvariable importance projection.verificationVolume measurementWATERWOODกรดการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายการตรวจสอบแบบไม่ทำลายการตรวจสอบปริมาณการประมวลผลภาพการวิเคราะห์คุณภาพส้มการออกแบบของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ข้าวข้าวกล้องงอกข้าวโพดฝักอ่อนคลื่นแสงคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ความชื้นความชื้นสัมพัทธ์ความแตกต่างความดันความแน่นเนื้อความหวานค่าผิดพลาดมาตรฐานในการทำนายค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเครือข่ายไร้สายเครื่อข่ายไร้สายเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อนร่วมเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องวัดความชื้นทุเรียนเทคโนโลยีพินท์เนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเนื้อแก้วบรรจุภัณฑ์บันทึกข้อมูลปริมาณเนื้อยางแห้งเปลือกไข่แปรรูปโปรแกรมประมวลผลภาพผลิตภัณฑ์เกษตรฝรั่งภาพสเปกตรัมมะม่วงมังคุดเมล็ดชาเมล็ดชาน้ำมันไม้ผลไม้ยางพาราแปรรูปยางก้อนถ้วยยางพาราก้อนถ้วยยางพาราแผ่นดิบรอยร้าวระบบชั่งน้ำหนักระบบบันทึกข้อมูลระบบลำเลียงวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวสเปกโทรมิเตอร์แบบพกพาสเปกโทรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้สารต้านอนุมูลอิสระแสงเลเซอร์อุณหภูมิ

  Interest

  เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2560 - ก.พ. 2564 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • มี.ค. 2554 - มี.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง D04 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Development of calibration models for rapid determination of moisture content in rubber sheets using portable near-infrared spectrometersPuttipipatkajorn A., Puttipipatkajorn A.2020Journal of Innovative Optical Health Sciences
  13(2)
  12
  2Multi-parameter index for durian maturity and its prediction using miniature near infrared spectrometerCheepsomsong T., Sangwanangkul P., Puttipipatkajorn A., Terdwongworakul A., Puttipipatkajorn A., Kulmutiwat S., Phuangsombut A.2023Postharvest Biology and Technology
  205
  2
  3Application of a portable near-infrared spectrometer for rapid, non-destructive evaluation of moisture content in Para rubber timberNoypitak S., Puttipipatkajorn A., Ruangkhasap S., Terdwongworakul A., Puttipipatkajorn A.2021Wood Science and Technology
  1
  4Rapid quality evaluation of Camellia oleifera seed kernel using a developed portable NIR with optimal wavelength selectionPuttipipatkajorn A., Puttipipatkajorn A.2022IEEE Access
  0
  5Spectroscopic measurement approaches in evaluation of dry rubber content of cup lump rubber using machine learning techniquesPuttipipatkajorn A., Puttipipatkajorn A.2021International Journal of Agricultural and Biological Engineering
  14(3),pp. 207-213
  0
  6Indirect prediction of dry matter in durian pulp with combined features using miniature NIR spectrophotometerPuttipipatkajorn A., Terdwongworakul A., Puttipipatkajorn A., Kulmutiwat S., Sangwanangkul P., Cheepsomsong T.2023IEEE Access
  0