โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 0 0 0
2022 การพัฒนาเทคนิครวมสำหรับประเมินความแก่ทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 9 2 0 0
2019 การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
2015 การตรวจสอบรอยร้าวไข่โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1 0 0 0
2014 วิศวกรรมการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 2 0 0 0
2013 การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนแบบหลายฝักพร้อมกันด้วยการประมวลผลภาพ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
2012 การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนแบบไม่กจำกัดทิศทางการจัดวางด้วยวิธีถดถอยซ้ำที่แข็งแกร่ง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน(เงินสนับสนุนโครงงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 3 0 0 0
2012 ระบบสั่งอาหารผ่านหน้าจอสัมผัสด้วยระบบฝั่งตัว หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
2009 แบบจำลองเปรียบเทียบเพื่อหาที่ตั้งของท่อใต้น้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ระบบเช็คชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2007 ระบบ RFID สำหรับการบันทึกเวลา หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 5 2 0 0
2019 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ เครื่องวัดความชื้นเมล็ดชา น้ำมัน ด้วยเทคนิค สเปกโทรสโกปิิอินฟาเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 1 0 0 0
2019 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ เครื่องวัดความชื้นและปริมาณน้ำมันในเมล็ดชาน้ำมัน ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 0 0 0 0
2016 การวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยด้วยการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 1 0 0
2014 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
2012 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากการไหลของน้ำในคลองชลประทานโดยกังหัน น้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์สดโดยใฃ้อาร์เอฟไอดี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2005 ระบบคัดขนาดปลาตามความยาว หัวหน้าโครงการ สวทช และ บ.โชคสมุทร มารีน จำกัด 0 0 0 0