ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2018

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2018

Publish Year National Journal 2
2018 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 694-704
2018 inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับการจำแนกกิจกรรมของมนุษย์จากข้อมูลโครงร่างโดยใช้เทคนิคการคัดเลือกสองระดับ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 401-420

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 7
2018 exโสภณ ผู้มีจรรยา , inดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร, อาจารย์, "การตรวจหาบริเวณที่เบลอโดยใช้เทคนิคการชักตัวอย่างภาพแบบทำซ้ำและตัวกรองแบบค่าเฉลี่ย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 ปี 2018 National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2018 , 5 - 6 กรกฎาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exณัฏฐพงค์ เฉลิมธำรงค์ , exณรงค์ชัย โพธิ์เจริญ , exโสภณ ผู้มีจรรยา , inดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร, อาจารย์, "เครื่องคัดแยกพริกหวานอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพ", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 ปี 2018 National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2018 , 5 - 6 กรกฎาคม 2018
2018 exธนวิทย์ ประเสริฐศรี, exจตุพงษ์ พัดสำฤทธิผล, exกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบให้น้ำผักปลอดสารพิษอัตโนมัติในพื้นที่ที่จำกัดสำหรับสังคมเมือง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exวินัย บุญคง, "การพัฒนาระบบจัดการการส่งเสริมการขายเห็ดและดูแลลูกค้าด้วยระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กรณีศึกษา: กลุ่มปลูกเห็ดในจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exจีระพันธ์ มะโนรมณ์, exธิดารัตน์ ทิณวงษ์โพธิ์, exปวีณา พงค์ธเนศวร, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "โดรนสังเกตการณ์แปลงนาควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exจีระพันธ์ มะโนรมณ์, exณัฐวัตร มาละพัฒน์, exภัทรนันท์ อมรนันท์, inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, "ระบบสืบค้นแผนที่ทางการเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exศาศวัต ยิ้มเลี้ยง, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและการจำลองระบบพลวัตของมวลทรงตัวในยานบินสองโรเตอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2018]