ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2021

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2021

Publish Year International Journal 5
2021 exNungnit Wattanavichean, exJirasin Boonchai, exSasithon Yodthong, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, exThattapon Surasak, "GFP Pattern Recognition in Raman Spectra by Modified VGG Networks for Localisation Tracking in Living Cells", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 151-160
2021 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Lanthong, inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rice Disease Recognition Using Effective Deep Neural Networks", Journal of Web Engineering, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 853-878
2021 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "Spectroscopic measurement approaches in evaluation of dry rubber content of cup lump rubber using machine learning techniques", International Journal of Agricultural and Biological Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 207-213
2021 exRapeepong Laphatphakkhanut, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBittawat Wichaidist, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "IoT-based smart crop-field monitoring of rice cultivation system for irrigation control and its effect on water footprint mitigation", Paddy and Water Environment, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2021, หน้า 699-707
2021 inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Java Bytecode Control Flow Classification: Framework for Guiding Java Decompilation", Journal of Mobile Multimedia, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, หน้า 179-202
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกกิจกรรมของมนุษย์ด้วยวิธีลำดับหนึ่งกับทั้งหมดสำหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลายประเภท", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 81-101

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 exอริสรา เกษมจิตร์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "A Preliminary Observation of Vegetation Indices in Relation to Sugarcane Growth Using an Aerial Imaging System", ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2021 exอริสรา เกษมจิตร์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณจากภาพทางอากาศกับการเจริญเติบโตของอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18, 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exนายธีรวัฒน์ หวายฤทธิ์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, inอนุมัติ อิงคนินันท์, อาจารย์, "โครงสร้างกลุ่มดาวสำหรับฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2021]