ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2012

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เลขานุกิจ, อาจารย์, "AN O(log(2) k)-APPROXIMATION ALGORITHM FOR THE k-VERTEX CONNECTED SPANNING SUBGRAPH PROBLEM", SIAM Journal on Computing, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 1095-1109
Publish Year National Journal 2
2012 exทรงวุฒิ นักรบ, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exภัคพงศ์ ชิงชัย, "โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ล็อกของเซิร์ฟเวอร์ซิสล็อก", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 37-42
2012 exนางสาวมณีกาญจน์ เทียมเมือง, exนายรชานนท์ วรรณชา, inนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดสำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 48-55

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2012 inนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "QR Code Based Application for Improving Operations in Small Libraries", The 10th International PSU Engineering Conference , 14 - 15 พฤษภาคม 2012, สงขลา ประเทศไทย
2012 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exSanon Chimmanee, exPisit Charnkeitkong, "Algorithms for IP Networks Design with ECMP Routing Enable", 2012 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT 2012), 3 - 5 ธันวาคม 2012, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 16
2012 exสุภัธฎค์รดา บัวบุญเลิศ , inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "โปรแกรมวิเคราะห์เครือข่ายและตรวจจับการบุกรุกภายในเครื่องคอมพิวเตอร์", การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีครั้งที่ 2 (CSIT 2012), 23 มีนาคม - 23 เมษายน 2012, จันทบุรี ประเทศไทย
2012 exไกรฤกษ์ มโนพัฒนกร, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบตรวจสอบและการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์", การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีครั้งที่ 2 (CSIT 2012), 23 มีนาคม 2012, จันทบุรี ประเทศไทย
2012 exเอกวุฒิ ไชยรัตน์, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การใช้วิธีอาณานิคมมดในการตั้งค่าน้ำหนักให้แก่เครือข่ายโอเอสพีเอฟ", การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8, 9 - 10 พฤษภาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exจารุ สถิตานุชิต, "การพัฒนาระบบตรวจจับผู้บุกรุกแบบDoS บนเครือข่ายแลน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 13 กรกฎาคม 2012, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exนายจักรกฤษ ไกรประสิทธิ์ถาวร, "ระบบติดตามตำแหน่งบนเครือข่ายไร้สาย", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 13 กรกฎาคม 2012, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2012 exนายณัฐกุล หาญกิตติกาญจนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การจัดการจราจรข้อมูลบนโครงข่ายไอพี โดยการกำหนดค่าน้ำหนักเส้นทาง ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 13 กรกฎาคม 2012, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2012 exนายพงศธร เกิดผลทวี, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบวิเคราะห์การจราจรข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบไร้สาย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 13 กรกฎาคม 2012, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2012 exธัญลักษณ์ ช่วยรอดหมด, inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, "โปรแกรมค้นหาร้านอาหารบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์", การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ระดับปริญาตรีครั้งที่ 2, 23 มีนาคม 2012, จันทบุรี ประเทศไทย
2012 exพรพิชญา รัตนสิทธิ์, inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, "ระบบส่งการบ้านออนไลน์สาหรับโจทย์คณิตศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม", การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ระดับปริญาตรีครั้งที่ 2, 23 มีนาคม 2012, จันทบุรี ประเทศไทย
2012 exนางสาว สิริกุล อากรแก้ว, inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, "โปรแกรมแปลข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอักษรเบรลล์", การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ระดับปริญาตรีครั้งที่ 2, 23 มีนาคม 2012, จันทบุรี ประเทศไทย
2012 exนางสาว ชนากานต์ ทาโน, inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, "ระบบแบบสอบถามออนไลน์", การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนางสาวมณีกาญจน์ เทียมเมือง, exนายรชานนท์ วรรณชา, inนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์สำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก", งานประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5, 14 - 16 พฤษภาคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนิโรธ เกียรติวุฒิกาญจน์, inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบติดตามเด็กเล็กด้วยเทคโนโลยีจีพีเอสบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์", นเรศวรวิจัย 8, 28 - 29 กรกฎาคม 2012, พิษณุโลก ประเทศไทย
2012 exกฤษณะ ลานทอง, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การหาค่าน้ำหนักของเส้นทางที่คุ้มค่าที่สุดในโครงข่ายโอเอสพีเอฟด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 exเอกพล อินทรักษา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบประชุมทางไกลสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exวัฒนพงศ์ ประสิทธิเม, "การศึกษาผลกระทบต่อระบบเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับไฟร์วอลล์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2012]