Person Image

  Education

  • วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
  • วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย

  Expertise Cloud

  deep learning DenseNet locality preservingDeep learningdeep neural networkD-KSVDimage augmentationimage recognitionjoint dictionary learningK-SVDResNetRice disease recognitionsound event recognitionsound event retrievalsparse coding convolutional neural networkspeech emotion recognitionกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบย้อนกลับการจัดการน้ำการจำแนกกิจกรรมของมนุษย์การจำแนกท่าทางในมนุษย์การประมวลผลภาษาธรรมชาติการประเมินปริมาณการมีส่วนร่วมการวางแผนการวิเคราะห์ภาพถ่ายข้าวความต้องการน้ำความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐมจีพีเอสซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลายประเภทฐานข้อมูลนครปฐมแนวทางการเรียนรู้ นพลักษณ์ พหุปัญญาปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ผักแบบครบวงจรแผนที่กูเกิลโมบายแอปพลิเคชันระบบการติดตามระบบสารสนเทศโรคโลจิสติกส์วิธีลำดับหนึ่งกับทั้งหมดวิธีหนึ่งกับทั้งหมดวินิจฉัยโรคข้าวสิ่งแวดล้อมแอนดรอยด์

  Interest


  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 8401 ชั้น 4 อาคารตึก8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rice disease recognition using effective deep neural networksMathulaprangsan S., Patarapuwadol S., Lanthong K., Jetpipattanapong D., Sateanpattanakul S.2021Journal of Web Engineering
  20(4),pp. 853-878
  0
  2Locality preserved joint nonnegative matrix factorization for speech emotion recognitionMathulaprangsan S., Lee Y., Wang J., Wang J.2019IEICE Transactions on Information and Systems
  E102D(4),pp. 821-825
  0
  3Locality-preserving K-SVD based joint dictionary and classifier learning for object recognitionLee Y., Wang C., Mathulaprangsan S., Zhao J., Wang J.2016MM 2016 - Proceedings of the 2016 ACM Multimedia Conference
  ,pp. 481-485
  9
  4A survey of visual lip reading and lip-password verificationMathulaprangsan S., Wang C., Kusum A., Tai T., Wang J.2016Proceedings of 2015 International Conference on Orange Technologies, ICOT 2015
  ,pp. 22-25
  6
  5Recognition and retrieval of sound events using sparse coding convolutional neural networkWang C., Santoso A., Mathulaprangsan S., Chiang C., Wu C., Wang J.2017Proceedings - IEEE International Conference on Multimedia and Expo
  ,pp. 589-594
  6
  6A survey of deep face recognition in the wildPrihasto B., Choirunnisa S., Nurdiansyah M., Mathulaprangsan S., Chu V., Chen S., Wang J.20182016 International Conference on Orange Technologies, ICOT 2016
  2018-January,pp. 76-79
  5
  7Rice Diseases Recognition Using Effective Deep Learning ModelsMathulaprangsan S., Lanthong K., Jetpipattanapong D., Sateanpattanakul S., Patarapuwadol S.20202020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and NCON 2020
  ,pp. 386-389
  4
  8Source separation using dictionary learning and deep recurrent neural network with locality preserving constraintPham T., Lee Y.S., Mathulaprangsan S., Wang J.C.2017Proceedings - IEEE International Conference on Multimedia and Expo
  ,pp. 151-156
  3
  9Sound Events Recognition and Retrieval Using Multi-Convolutional-Channel Sparse Coding Convolutional Neural NetworksWang C.Y., Tai T.C., Wang J.C., Santoso A., Mathulaprangsan S., Chiang C.C., Wu C.H.2020IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing
  28,pp. 1875-1887
  3
  10A Survey of Polyphonic Sound Event Detection Based on Non-Negative Matrix FactorizationBui M., Duong V., Mathulaprangsan S., Pham B., Lee W., Wang J.2017Proceedings - 2016 International Computer Symposium, ICS 2016
  ,pp. 351-354
  2
  11Spatial dispersion constrained NMF for monaural source separationDuong V.H., Lee Y.S., Pham B.T., Mathulaprangsan S., Bao P.T., Wang J.C.2017Proceedings of 2016 10th International Symposium on Chinese Spoken Language Processing, ISCSLP 2016
  2
  12Hierarchical joint-guided networks for semantic image segmentationWang C., Li J., Mathulaprangsan S., Chiang C., Wang J.2017ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings
  ,pp. 1887-1891
  0
  13Locality Preserved Joint Dictionary and Classifier Learning for Speech Emotion RecognitionMathulaprangsan S., Sateanpattanakul S.20202020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and NCON 2020
  ,pp. 390-394
  0
  14Robust face verification via Bayesian sparse representationWang C., Mathulaprangsan S., Chen B., Chin Y., Shiu J., Lin Y., Wang J.20172016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016
  0