ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2004

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2004 inนายปุณณะ ยศปัญญา, อาจารย์, inนายบัณฑิต เลขานุกิจ, อาจารย์, exดนุพล ณ หนองคาย, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detecting and cleaning intruders in sensor networks", The 8th National Computer Science and Engineering Conference, 21 - 23 กรกฎาคม 2004, สงขลา ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2004]