ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2022

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSutida Ruangkhasap, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "Application of a portable near-infrared spectrometer for rapid, non-destructive evaluation of moisture content in Para rubber timber", WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 285-303
2022 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rapid quality evaluation of Camellia oleifera seed kernel using a developed portable NIR with optimal wavelength selection", IEEE Access, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 8317-8327
2022 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, exFrederic Bouillault, "Effect of Direction of Applied Magnetic Field on Magnetization of Coupled Superconducting Filaments", Journal of Magnetics, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 141-146
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาตู้เพาะปลูกพืชต้นทุนต่ำโดยใช้คลาวด์ไอโอที", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 19-42

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2022 inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inอนุมัติ อิงคนินันท์, อาจารย์, inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, "fVSS-based secure database for IoT cloud platform", The 7th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2022), 26 - 28 มกราคม 2022, เชียงราย ประเทศไทย
2022 inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exS. Srima, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, exP. Posoknistakul, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Burns, "Devil's Tree: Alluring Fragrance and More", THE 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MICROSCOPY SOCIETY OF THAILAND, 29 - 31 มีนาคม 2022, อื่นๆ ประเทศไทย
2022 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอริสรา เกษมจิตร์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Sugarcane Growth using Vegetation Indices Derived from Aerial Images", The 1st International Conference on Innovation for Resilient Agriculture, 19 - 21 ตุลาคม 2022, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11&BudgetYear=2022]