Search Result of "Database"

About 665 results
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบความสามารถในการใช้งานระบบฐานข้อมูลทันตกรรมจัดฟัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรพรรณ เรืองผกา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

Database Search of Alkyl Phenols (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร. วรินทร ชวศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, Imgดร. พัฒทรา สวัสดี, Imgดร. ไพฑูรย์ รัชตะสาคร, Imgดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์, Imgผศ.ดร. วรินทร ชวศิริ

แหล่งทุน:บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพรา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัญญา อรรถเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...