Person Image

  Education

  • Ph.D.(Finance and Accounting), University of Leeds , U. KINGDOM
  • วท.ม.(การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • บธ.บ.(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  agency theoryBoard DiversityCorporate Governancedirector compensationemerging marketEmerging marketsEmotional asset allocationsHome pension biasHong KongInformation AsymmetryInsider TradinginvestmentInvestment for retirementlimited attentionPeer group effectspensionRegulationshareholder activismstrategic choicesThailand government pensionsThe Stock Exchange of ThailandTrading ActivityTrading StrategytransparencyVECM trading signalsVolatilityWinner-loser arbitrageกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลที่ดีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารการจัดการกำไรการจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดสรรเงินลงทุน การเกษียณอายุการซื้อขายหุ้นสามัญการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีการลงทุนเพื่อเกษียณอายุการสนับสนุนจากนายจ้างการให้ความรู้ทางการเงินการออม การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุการออมเพื่อการเกษียณการออมเพื่อการเกษียณอายุกำไรเกษียณอายุคณะกรรมการบริษัทความคาดหวังความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันความต้องการความผันผวนของราคาหุ้นความพึงพอใจความภักดีความมีอคติเชิงพฤติกรรมทางการเงินความรู้ทางการเงินความรู้เรื่องทางการเงินความสามารถด้านการลงทุนความสามารถทางการเงินความสำเร็จในการออมเพื่อการเกษียณอายุความเสี่ยงค่าตอบแทนกรรมการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารคุณลักษณะของบริษัทคุณสมบัติของคณะกรรมการโควิด-19เงินก้อนขั้นต่ำเพื่อการเกษียณอายุเงินออมขั้นต่ำดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านธรรมาภิบาลต้นทุนที่เกี่ยวกับตัวแทนตลาดตลาดทุนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลำดหลักทรัพย์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทักษะทางการเงินธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลผลการดำเนินงานของบริษัทผลการปฏิบัติงานขององค์กรผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์แผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุแผนสมดุลตามอายุพฤติกรรมการตัดสินใจทางการเงินพัฒนาข้อมูลและงานวิจัยระดับการยอมรับความเสี่ยงด้านการลงทุนระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารลักษณะประชากรศาสตร์ลูกค้าสหกรณ์สัดส่วนการลงทุนระยะยาวสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารสินทรัพย์ขั้นต่ำพึงมีหน่วยงานของรัฐองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลอัตราสมทบอัตราสะสมโอกาสการลงทุนโอกาสในการเติบโต

  Interest

  -

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 10433 ชั้น 4 อาคาร10
   • ห้อง 271205 ชั้น 12 อาคาร27
   • ห้อง 271218 ชั้น 12 อาคาร27
   • ห้อง 7-317/8 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (98)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1How informative is the Thai corporate governance index? A financial approachHodgson A., Hodgson A., Lhaopadchan S., Buakes S.2011International Journal of Accounting and Information Management
  19(1),pp. 53-79
  30
  2Fair value accounting and intangible assets: Goodwill impairment and managerial choiceLhaopadchan S.2010Journal of Financial Regulation and Compliance
  18(2),pp. 120-130
  24
  3Accounting window dressing and template regulation: A case study of the Australian credit union industryHillier D., Hodgson A., Stevenson-Clarke P., Lhaopadchan S., Lhaopadchan S.2008Journal of Business Ethics
  83(3),pp. 579-593
  17
  4Applying developed-country regulation in emerging markets: An analysis of Thai insider tradingBudsaratragoon P., Hillier D., Lhaopadchan S.2012Accounting and Finance
  52(4),pp. 1013-1039
  11
  5Asymmetric trading by insiders - comparing abnormal returns and earnings prediction in Spain and AustraliaGoncharov I., Hodgson A., Lhaopadchan S., Sanabria S.2013Accounting and Finance
  53(1),pp. 163-184
  7
  6Corporate insider trading: A literature reviewClacher I., Hillier D., Lhaopadchan S.2009Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad
  38(143),pp. 373-397
  7
  7Corporate governance, board connections and remunerationArayakarnkul P., Chatjuthamard P., Lhaopadchan S., Treepongkaruna S., Treepongkaruna S.2022Corporate Social Responsibility and Environmental Management
  7
  8The politics of sovereign wealth fund investment: The case of Temasek and Shin Corp.Lhaopadchan S.2010Journal of Financial Regulation and Compliance
  18(1),pp. 15-22
  6
  9Is advertising under-resourced in a growth market? Intangible endogeneity and informed trading issuesHodgson A., Lhaopadchan S., Ratiu R.2018Accounting and Finance
  58,pp. 343-373
  4
  10Community and compensation: Director remuneration in ThailandBudsaratragoon P., Lhaopadchan S., Thomsen S.2020Research in International Business and Finance
  52
  4
  11Institutional shareholder activism and limited investor attentionBudsaratragoon P., Lhaopadchan S., Hillier D.2010Review of Behavioral Finance
  2(2),pp. 106-124
  1
  12Asset allocations in a thai defined contribution fund: A behavioural experiment conditioned by financial expertiseBudsaratragoon P., Hillier D., Hodgson A., Lhaopadchan S.2016International Journal of Economics and Management
  10(Specialissue2),pp. 319-339
  1
  13Information transmission across stock and bond markets: International evidenceCai C., Faff R., Hillier D., Lhaopadchan S.2009Stock Market Volatility
  ,pp. 293-310
  0
  14Diversity in Diversity: The Demand for and Profitability of Sub-boards in Thai Listed CorporationsHodgson A., Inlakorn S., Lhaopadchan S., Sabsombat N.2022International Journal of Business
  27(3)
  0