Person Image

  Education

  • Ph.D.(Finance and Accounting), University of Leeds , U. KINGDOM
  • วท.ม.(การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • บธ.บ.(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Corporate governanceemerging marketEmerging marketsEmotional asset allocationsEndogeneity feedbackESGExecutive compensationfair valueFinancial crisisHome pension biasInformation AsymmetryInsider tradinginvestmentInvestment for RetirementLifepath planlimited attentionpensionRegulationshareholder activismtransparencyVECM trading signalsVolatilityWinner-loser arbitrageกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลที่ดีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารการจัดการกำไรการจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดสรรเงินลงทุน การเกษียณอายุการซื้อขายหุ้นสามัญการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีการลงทุนเพื่อเกษียณอายุการสนับสนุนจากนายจ้างการให้ความรู้ทางการเงินการออม การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุการออมเพื่อการเกษียณการออมเพื่อการเกษียณอายุกำไรเกษียณอายุคณะกรรมการบริษัทความคาดหวังความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันความต้องการความผันผวนของราคาหุ้นความพึงพอใจความภักดีความมีอคติเชิงพฤติกรรมทางการเงินความรู้ทางการเงินความรู้เรื่องทางการเงินความสามารถด้านการลงทุนความสามารถทางการเงินความสำเร็จในการออมเพื่อการเกษียณอายุความเสี่ยงค่าตอบแทนกรรมการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารคุณลักษณะของบริษัทคุณสมบัติของคณะกรรมการโควิด-19เงินก้อนขั้นต่ำเพื่อการเกษียณอายุเงินออมขั้นต่ำดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านธรรมาภิบาลต้นทุนที่เกี่ยวกับตัวแทนตลาดตลาดทุนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลำดหลักทรัพย์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทักษะทางการเงินธรรมาภิบาลนโยบายเงินปันผลบรรษัทภิบาลบุคคลวงในเป้าหมายเงินออมผลการดาเนินงานผลการดำเนินงานของบริษัทผลการปฏิบัติงานขององค์กรผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์แผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุแผนสมดุลตามอายุพฤติกรรมการตัดสินใจทางการเงินพัฒนาข้อมูลและงานวิจัยระดับการยอมรับความเสี่ยงด้านการลงทุนระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารลักษณะประชากรศาสตร์ลูกค้าสหกรณ์สัดส่วนการลงทุนระยะยาวสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารสินทรัพย์ขั้นต่ำพึงมีหน่วยงานของรัฐองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลอัตราสมทบอัตราสะสมโอกาสการลงทุนโอกาสในการเติบโต

  Interest


  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 10433 ชั้น 4 อาคาร10
    • ห้อง 271205 ชั้น 12 อาคาร27
    • ห้อง 7-317/8 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (85)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1How informative is the Thai corporate governance index? A financial approachHodgson A., Hodgson A., Lhaopadchan S., Buakes S.2011International Journal of Accounting and Information Management
   19(1),pp. 53-79
   22
   2Fair value accounting and intangible assets: Goodwill impairment and managerial choiceLhaopadchan S.2010Journal of Financial Regulation and Compliance
   18(2),pp. 120-130
   18
   3Accounting window dressing and template regulation: A case study of the Australian credit union industryHillier D., Hodgson A., Stevenson-Clarke P., Lhaopadchan S., Lhaopadchan S.2008Journal of Business Ethics
   83(3),pp. 579-593
   15
   4Applying developed-country regulation in emerging markets: An analysis of Thai insider tradingBudsaratragoon P., Hillier D., Lhaopadchan S.2012Accounting and Finance
   52(4),pp. 1013-1039
   7
   5Asymmetric trading by insiders - comparing abnormal returns and earnings prediction in Spain and AustraliaGoncharov I., Hodgson A., Lhaopadchan S., Sanabria S.2013Accounting and Finance
   53(1),pp. 163-184
   6
   6The politics of sovereign wealth fund investment: The case of Temasek and Shin Corp.Lhaopadchan S.2010Journal of Financial Regulation and Compliance
   18(1),pp. 15-22
   6
   7Is advertising under-resourced in a growth market? Intangible endogeneity and informed trading issuesHodgson A., Lhaopadchan S., Ratiu R.2018Accounting and Finance
   58,pp. 343-373
   4
   8Corporate insider trading: A literature reviewClacher I., Hillier D., Lhaopadchan S.2009Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad
   38(143),pp. 373-397
   4
   9Community and compensation: Director remuneration in ThailandBudsaratragoon P., Lhaopadchan S., Thomsen S.2020Research in International Business and Finance
   52
   2
   10Asset allocations in a thai defined contribution fund: A behavioural experiment conditioned by financial expertiseBudsaratragoon P., Hillier D., Hodgson A., Lhaopadchan S.2016International Journal of Economics and Management
   10(Specialissue2),pp. 319-339
   1
   11Institutional shareholder activism and limited investor attentionBudsaratragoon P., Lhaopadchan S., Hillier D.2010Review of Behavioral Finance
   2(2),pp. 106-124
   0
   12Information transmission across stock and bond markets: International evidenceCai C., Faff R., Hillier D., Lhaopadchan S.2009Stock Market Volatility
   ,pp. 293-310
   0