Person Image

  Education

  • Ph.D. (Mechanical Engineering), Northeastern University
  • M.S. (Mechanical Engineering), Syracuse University
  • วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Activated carbonActive packagingactive sludge cakeAlkyd resinBEESWAXBiodegradableBiological materialsbiopolymerbrewer spent grainCoatingcoating agentCoconut fiberCompositeCotton fabric wasteFlexographyfood packagingFood processingInjection moldingLow density polyethyleneMaleic anhydrideMarketingmechanical propertiesMicrocellulosemodelingNano-particlesNano-silicaoil-basedpackaging printingpalm oil sludgepaperpaper printingpaperboardpoly(lactic acid)PolypropylenePrinting Raw MaterialsPROCESSINGRice Husksilicasilica particlessimulationSTEARIC ACIDSurface modificationsynthesized silicaTitanium dioxidevarnishกระดาษกระถางต้นไม้กระบวนการผลิตการขนส่งการค้าปลีกการตลาดการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการสุกของผลไม้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คาร์บอไนเซชันเครื่องจักรกลเกษตรชานอ้อยฐานข้อมูลถ่านกัมมนันต์ทางใบปาล์มน้ำมันที่ย่อยสลายได้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตรพื้นที่ผิวระบบทำความเย็นระบบพิมพ์กราวัวร์ระยะเวลาการเก็บรารายได้เกษตรกรลดอุณหภูมิลักษณะเฉพาะลูกผสมเดี่ยวโลจิสติกส์วัสดุสัมผัสอาหารวิสาหกิจชุมชนแวกซ์สบู่ดำ (physic nut)สภาพไม่ชอบน้ำสภาวะที่เหมาะสมสมบัติความแข็งแรงเชิงกลส่วนประกอบทางเคมีสายการบรรจุสารเติมแต่งสารเพิ่มการต้านทานน้ำสารเพิ่มความเหนียวสารเสริมแรงเส้นใยอนุภาคนาโนออกซีเตตร้าซัยคลินออกแบบบรรจุภัณฑ์อัตราการซึมผ่านของก๊าซอายุการเก็บอุณหภูมิอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารแอคิลคีตีนไดเมอร์ไอน้ำ

  Interest

  Environmental Conscions Design, Operation Strategies, Simulation

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
  • ก.พ. 2556 - ม.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • ม.ค. 2554 - ม.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุฝ่ายบุคลากรและสถานที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 45 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (138)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Crystallization behavior of plasticized poly(lactide) film by poly(l-lactic acid)-poly(ethylene glycol)-poly(l-lactic acid) triblock copolymerJariyasakoolroj P., Rojanaton N., Jarupan L.2020Polymer Bulletin
  77(5),pp. 2309-2323
  22
  2Mechanical, thermal, and biodegradation behaviors of poly(vinyl alcohol) biocomposite with reinforcement of oil palm frond fiberSukudom N., Jariyasakoolroj P., Jarupan L., Tansin K.2019Journal of Material Cycles and Waste Management
  21(1),pp. 125-133
  19
  3Renovation of Agro-Waste for Sustainable Food Packaging: A ReviewVarghese S.A., Pulikkalparambil H., Promhuad K., Srisa A., Laorenza Y., Jarupan L., Nampitch T., Chonhenchob V., Harnkarnsujarit N.2023Polymers
  15(3)
  18
  4Simulation for transport pallet cost reduction in pet food manufacturing: An empirical case studyDoungpattra N., Jarupan L., Ongkunaruk P.2012Packaging Technology and Science
  25(6),pp. 311-319
  11
  5Potential Use of Oil Palm Fronds for Papermaking and Application as Molded Pulp Trays for Fresh Product under Simulated Cold Chain LogisticsJarupan L., Hunsa-Udom R., Bumbudsanpharoke N.2022Journal of Natural Fibers
  19(7),pp. 2772-2784
  9
  6Enhancement of flexographic print quality on bleached kraft liner using nano-silica from rice huskTipsotnaiyana N., Jarupan L., Noppakundilograt S.2015Progress in Organic Coatings
  87,pp. 232-241
  6
  7Synthesized silica powder from rice husk for printing raw materials applicationTipsotnaiyana N., Jarupan L., Pechyen C.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 218-221
  6
  8Application of combinatorial approach in packaging material selectionJarupan L., Kamarthi S., Gupta S.2004Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  5583,pp. 207-223
  6
  9Evaluation of Trade-offs in Costs and Environmental Impacts for Returnable Packaging ImplementationJarupan L., Kamarthi S., Gupta S.2004Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  5262,pp. 6-14
  5
  10Modification of mechanical properties by TiO2 nano-particle for biodegradable materials made from palm oil sludge and activated sludge cakeYuthavisuthi P., Jarupan L., Pechyen C.2012Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)
  22(SUPPL.3)
  4
  11Efficacy of activated carbon in-situ to oil palm frond paper for active packaging on mechanical propertiesThongjun N., Jarupan L., Pechyen C.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 607-610
  4
  12Surface treatment on low density polyethylene with TiO 2 nano-particles for packaging printingPhokhaphaiboonsuk D., Jarupan L., Jarupan L., Pechyen C., Pechyen C., Nandhivajrin C.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 615-618
  4
  13Recent Advances in Natural Fibre-Based Materials for Food Packaging ApplicationsPulikkalparambil H., Varghese S.A., Chonhenchob V., Nampitch T., Jarupan L., Harnkarnsujarit N.2023Polymers
  15(6)
  3
  14Thermoplastic agar blended PBAT films with enhanced oxygen scavenging activityIribarren E., Wongphan P., Bumbudsanpharoke N., Chonhenchob V., Jarupan L., Harnkarnsujarit N.2023Food Bioscience
  54
  3
  15PLA thermoformed trays incorporated with cinnamaldehyde and carvacrol as active biodegradable bakery packagingGonon H., Srisa A., Promhuad K., Chonhenchob V., Bumbudsanpharoke N., Jarupan L., Harnkarnsujarit N.2023Food Packaging and Shelf Life
  38
  2
  16Seal strength evaluation of flexible plastic films by machine testing and human peelingNilmanee S., Jinkarn T., Jarupan L., Pisuchpen S., Yoxall A.2018Journal of Testing and Evaluation
  46(4),pp. 1508-1517
  2
  17Effect of ozone on prolonging the shelf life of mango and broccoli during cold storage and distributionPaico M., Jittanit W., Jarupan L., Chonhenchob V.201921st IAPRI World Conference on Packaging 2018 - Packaging: Driving a Sustainable Future
  ,pp. 443-451
  1
  18Printing qualities on inkjet-printed paper from varnish coating agent with rice husk silica particlesTipsotnaiyana N., Jarupan L., Jarupan L., Pechyen C., Pechyen C.2013Advanced Materials Research
  626,pp. 691-695
  1
  19Crystallization behavior analysis and reducing thermal shrinkage of poly(lactic acid) miscibilized with poly(butylene succinate) film for food packagingJariyasakoolroj P., Makyarm K., Klairasamee K., Sane A., Jarupan L.2023Journal of Applied Polymer Science
  1
  20Novel eco-friendly antimicrobial UV-blocking PBAT/PBS/TiO2 nanocomposite films for improved shelf-life of bananasVarghese S.A., Phothisarattana D., Srisa A., Laorenza Y., Jarupan L., Bumbudsanpharoke N., Chonhenchob V., Harnkarnsujarit N.2023Food Bioscience
  55
  1
  21Valorization of brewer's spent grains to produce nutrient biodegradable plant potJarupan L., Kruakam C., Bumbudsanpharoke N.2023Journal of Material Cycles and Waste Management
  0
  22Structures and properties of isotactic-polypropylene/synthesized micro cellulose tray: Effects of micro cellulose loadingSukhavattanakul P., Jarupan L., Pechyen C.2013Advanced Materials Research
  626,pp. 716-720
  0
  23Simulation Study on Vehicle Dispatching Strategies for Returnable Transport PackagingJarupan L., Kamarthi S.V., Gupta S.M.2004Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  5263,pp. 161-169
  0
  24Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resins for paperboard coatingNoinak U., Jarupan L., Pechyen C., Nandhivajrin C.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 556-559
  0
  25Effectiveness of packaging and labeling communication for foods and beveragesNandhivajrin C., Jinkarn T., Jarupan L.2006Proceedings of 15th IAPRI World Conference on Packaging
  ,pp. 237-241
  0
  26Use of process capability indices for improving delivery performance of returnable packagingJarupan L.2006Proceedings of 15th IAPRI World Conference on Packaging
  ,pp. 231-236
  0