ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายขั้นสูงและคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ
ANIC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายขั้นสูงและคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ

ANIC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.กายรัฐ เจริญราษฎร์

Email: fengkrj@ku.ac.th

Phone Number: 099-6954159

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.