Person Image

  Education

  • วท.บ.(ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมความแม่นยำสูงสำหรับฟาร์มเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศร่วมกับสถานีตรวจวัดอากาศไร้สายขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 10 26 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อคาดการณ์และให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาและวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Cloud Computing แบบ Infrastructure หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2015 การจัดการจราจรข้อมูลในเครือข่ายไอพี ด้วยวิธีจุดภายในไพรมอล-ดูอัล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 4 1 0 0
  2014 การจัดการจราจรข้อมูลในเครือข่ายไอพี ด้วยวิธี Branch Exchange หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1 1 0 0
  2014 การใช้วิธีแบบกลุ่มอนุภาคจัดการจราจรข้อมูลในเครือข่ายโอเอสพีเอฟ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล ชนิดโอเพ่นซอร์ส หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 13 0 0
  2013 การศึกษาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการออกแบบเครือข่าย OSPF หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2 1 0 0
  2013 อัลกอริธึมสำหรับการออกแบบโครงข่ายไอพี ที่รองรับการประกันคุณภาพในการกำหนดเส้นทาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การศึกษาผลกระทบของระบบเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 10 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 1 0 0
  2016 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศร่วมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบจัดการการส่งเสริมการขายเห็ดและดูแลลูกค้าด้วยระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กรณีศึกษา: กลุ่มปลูกเห็ดในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2016 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพเพาะเห็ดแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทำฟาร์มเพาะเห็ดในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0