Conference

Article
การประยุกต์ใช้ระบบชลประทานสมัยใหม่ร่วมกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการผลิตข้าว
Conference
การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
31 กรกฎาคม 2019
Location
กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-