ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2017

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2017 inนายพัฒนพงศ์ วงศ์เรณู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Errors in translation made by English major students: A study on types and causes", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 117-122
2017 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJirajittra Higgins, exSurakarn Yoovathaworn, "How Thai businesses utilize English in their product names", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 123-128
2017 exUwe Fricke, inนางรัศมี วุฒิไกรเกรียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Die Germanistik in Thailand aus der Akteurperspektive und in ihrem kulturellen Kontext", GFL-German as a Foreign Language http://www.gfl-journal.de/about.php http://www.gfl-journal.de/3-2017/fricke.pdf , ปีที่ 2017, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 41-68
Publish Year National Journal 5
2017 inดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์, inดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์, อาจารย์, "คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
2017 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสาวิกา วราภรณ์, อาจารย์, inนางสาวผ่องอำไพ คงเจริญ, อาจารย์, "Autonomous Learning through an Online English Learning Program by Low Proficiency EFL Students", ช่อพะยอม, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 20-27
2017 inนางมริสสา พงษ์ศิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A learner of the 20th century becoming a teacher of teh 21st century: A perspective on the goals of ELT in Thailand", rEFLections, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 81-94
2017 inนางสาวฮุ่ยหมิ่น เกา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาหลักการสอนและการฝึกฝน “บทสนทนา” ในสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 228-245
2017 exNuchsara Choksuansup, inดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลขอการสอนแบบอ้างอิงคลังข้อมูลภาษาต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย", CHOPHAYOM JOURNAL , ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 11-19

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2017 inดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทของภาษาอังกฤษบนป้ายสาธารณะของมหาวิทยาลัยไทย", Third International Conference on Linguistics and Language Studies , 29 - 30 มิถุนายน 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 inนางจารุดา รัชนี ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "World Englishes-Based Lessons: Their Effects on Anxiety and Language Achievement of Thai Tertiary Students", Applied Linguistic Association of Korea (ALAK) 2017 International Conference Theme: Broadening the Scope of Language Teaching and Learning, 8 - 9 กันยายน 2017, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Narrative Inquiry of International Student and Staff Mobility Experience in Thailand", The Asian Conference on Education & International Development 2017 (ACEID2017), 26 มีนาคม 2017, โกเบ ญี่ปุ่น
2017 inนางรัศมี วุฒิไกรเกรียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUwe Fricke, "ความรับผิดชอบส่วนตัวและการชี้นำ มุมมองจากวัฒนธรรมการเรียนการสอนในวงการเยอรมันศึกษาในประเทศไทย", Die 4. Internationale Tagung des vietnamesischen Deutschlehrerverbands (VDLV) (The 4th International Conference of German Teachers "International, Intercultural, Interdisciplinary- In times of globalization), 6 - 8 ตุลาคม 2017, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 6
2017 inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "Study of Fictional Categorization of Four-Word Lexical Bundles in Ten ASEAN Key persons’ One Hundred Written-speech Discourses.", The 55th KU Annual Conference 2017 in Education Humanities and Social Sciences, Bangkok, Thailand., 21 - 22 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การละเมิดรูปแบบตามข้อกำหนดของป้ายสาธารณะในมหาวิทยาลัยไทย", ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ใครชนะ?: การแข่งขันกันระหว่างภาษาโลกกับภาษาประจำชาติ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ English vs. Thai, which one wins?: The competition between the World Language and the National Language in the Globalizing World , 24 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริรัตน์ พงษ์ชะนะ, ex พริมา เพ็ชร์คุ้ม, ex กมลชนก ประพิณ, "การเหยียดทางคำพูดโดยไม่ได้ตั้งใจ: ความเข้าใจของกลุ่มคนไทยที่มีความหลากหลายทางเพศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนางสาวกฤตยา งามประดิษฐ์, อาจารย์, "A corpus-based study of metadiscoursal boosters in the abstracts of linguistics and applied linguistics theses written in Thailand and in inner-circle countries", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่55 , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "A study of functional categorization of four-word lexical bundles in ten ASEAN key persons' one hundred written-speech discourses", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 55 , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.วิริยา หล้าเพชร, อาจารย์, "การศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษาในประชาคมโลก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2017]