ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2005

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2005 inนางสาวบุญทอง อิทธิปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ความหมายจากบริบทเพื่ออ้างถึงความศัพท์ทางจิตวิทยา", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 244-248
2005 inนางสาวบุญทอง อิทธิปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using External Context Clues to Infer Psychology Vocabulary", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 26, ฉบับที่ 26, กรกฎาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 244-248

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2005]