ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2010

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The application of a course management system to enhance autonomy in learning English as a foreign language", System, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 109-123
Publish Year National Journal 4
2010 exSaroot Rodpechprai, inดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Analysis of Errors in the Use of Verbs of Feeling: A Case Study of Thai College Students at Kasetsart University", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 132-144
2010 inดร.บุษบา ต้นทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุณฑิกา หลั่งประยูร, "การสำรวจกลวิธีการอ่านที่จำเป็นสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทที่ลงเรียนรายวิชา English Required by Graduate School (355501) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 62-68
2010 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teaching of Writing: Process-based Approach", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 25-40
2010 inนางสาวศลิษา เตรคุพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของเกมและเพลงช่วยสอนในรายวิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 41-56

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2010 exKoontala Pattaratamma, inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "A Study of Translation Strategies on Technical Terms in Industrial Machine Manuals", The 2nd CMU Graduate Research Conference, 26 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2010]