ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2019

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2019 exTingting Kang, exMaria Nelly Gutierrez Arvizu, inนางสาวปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่, อาจารย์, exRoman Olegovich Lesnov, "Reviews of Academic English Listening Tests for Non-Native Speakers", International Journal of Listening, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 1-38
2019 inนางสาวปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่, อาจารย์, "Insights into the Effects of Accents on English Listening Comprehension", The Asian EFL Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4.1, กรกฎาคม 2019, หน้า 30-52
2019 exMcKenzie, R.M., exHuang, M., exOng, T.T., inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Socio-psychological salience and categorisation accuracy of speaker place of origin", Lingua, ปีที่ 228, ฉบับที่ -, กันยายน 2019
2019 inดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์, อาจารย์, "บทบาทของภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นในการเผยแพร่วารสารวิชาการในประเทศไทย", Manusya, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2019, หน้า 335-357
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Challenges Faced by Thai Tertiary Teachers in Designing and Delivering English Courses in the 21st Century", Thai TESOL Journal, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 33-54

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2019 inนางสาวปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่, อาจารย์, "Assessing Workplace Listening Comprehension of Thai Undergraduates in English as anAsian Lingua Franca Contexts", The 41st Language Testing Research Colloquium, 4 - 8 มีนาคม 2019, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2019 inดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teacher Readiness for TEFL in the Non-Formal Education in Thailand", WORLD CONFERENCE ON TEACHING AND EDUCATION, 18 - 20 ตุลาคม 2019, ฺัBudapest, Hungary
2019 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Two Different ER Activities on Reading Improvement of Struggling EFL University Students: Reflective Reading Journal and SRA Laboratory", The 5th World Congress on Extensive Reading, 9 - 12 สิงหาคม 2019, Taichung ไต้หวัน
2019 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทร์ธีรา เทียมเพิ่มพูล, "Students’ Perception on Self-assessment in English Writing of EFL Tertiary learners", the 17th Asia TEFL International Conference and the 6th FLLT International Conference , 27 - 29 มิถุนายน 2019, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2019]