ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2008

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2008 inนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาเยอรมันพื้นฐาน I", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 90-100

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2008 inนางสาววรรณชลีย์ เกียรตินิยมศักดิ์, อาจารย์, "ทิศทางการปลูกข้าวในไทย: จากเกษตรกรรมสมัยใหม่สู่เกษตรกรรมยั่งยืน ", The 10th International Asian Folklore Society Scholarship Conference, 11 ตุลาคม 2008, อาคิตะ ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2008 exสุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, exอารีรัตน์ ปิ่นทอง, exศจี สุวรรณศรี, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "Using information technology to develop Thai silk known in worldwide", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2008]