Person Image

  Education

  • อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Perceived ease of usePerceived riskPerceived usefulnessPet Cremation Services Satisfactionกลุ่มอ้างอิงการ ตัดสินใจซื้อ การจัดการความรู้การประเมินเว็บไซต์การเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์การเปิดรับข่าวสารการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์การเปิดรับสื่อออนไลน์การเปิดรัับสื่่อประชาสัมพันธ์์ ความพึงพอใจในสื่่อประชาสัมพันธ์์การไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม การยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับรู้ความเข้ากันได้การรับรู้ความง่ายการรับรู้ความเพลิดเพลินการรับรู้ประโยชน์การรับรู้ภาพลักษณ์การรู้สารสนเทศการวิเคราะห์เนื้อหาการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการสืบค้นสารนเทศการสืบค้นสารสนเทศการสื่อสารการแสวงหาสารสนเทศข้ข้าราชการกองทัพอากาศข้้าราชการสำำนัักงานปลััดกระทรวงกลาโหมข่าวปลอมคณะมนุษยศาสตร์ความตั้งใจซื้อความตั้งใจซื้อ ความตั้งใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ความตั้งใจท่องเที่ยวความตั้งใจในการท่องเที่ยวความน่าเชื่อถือความผููกพันต่่อองค์์กรความพึงพอใจความเสี่ยงบนออนไลน์คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์คุณภาพการบริการคุณภาพบริการคุณภาพเว็บไซต์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเจนเนอเรชั่นวายเจเนอเรชั่นวายฐานข้อมูลทฤษฎีเนวิเกชั่นนิซึมทักษะการรู้สารสนเทศทักษะศตวรรษที่ 21ทัศนคติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนักวิจัยสิ่งแวดล้อมนิเทศศาสตร์เนื้อจากพืชบริการจัดการศพสัตว์เลี้ยงบริการอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนประชาคมอาเซียนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลงานวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ใช้บัณฑิตพฤติกรรมการ ป้องกันโรคพฤติกรรมการใช้งานพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์พฤติกรรมการเปิดรับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมสารสนเทศพ็อดคาสต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียวร้านกาแฟอินทนิลเว็บไซต์เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสถานที่จัดงานสถานภาพวิทยานิพนธ์สมรรถนะบุคลากรห้องสมุด: ประชาคมอาเซียนสารสนเทศสารสนเทศศาสตร์สื่อสังคมออนไลน์สื่อออนไลน์เสพติดสื่อสังคมออนไลน์หลงตัวเองหลักสูตรห้องสมุดดิิจิทัลห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอินสตาแกรม รีลส์แอปพลิเคชัน oneDแอปพลิเคชันเป๋าตัง

  Interest

  การจัดการสารนิเทศ, การสืบค้นสารนเทศ, การจัดการความรู้, คุณภาพการบริการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ทักษะการรู้สารสนเทศ

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ม.ค. 2566 - ก.พ. 2566 รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ย. 2564 - ม.ค. 2566 รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ผู้รักษาการแทน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2564 - ก.ย. 2564 รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2562 - ก.พ. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 210 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก