Person Image

  Education

  • อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Academic libraryASEAN communityBehaviors ExposureBuying DecisionChinese PeopleCommunicationsConsumer BehaviorConsumer NeedsDigital magazineexposureExposure to online public relationsExposure to public relations mediaHealth ProductInformation technology toolsIntention to use ApplicationsKnowledge managementMarketing FactorsMedia ExpositionMedia Exposurenews valuesOnline dating applicationParticipation Perceived ease of usePerceived riskPerceived usefulnessPet Cremation Services Satisfactionsocial mediaSolar Cell TechnologySports newsSubjective normsthe information perceptions of public relationsTheory of Plan Behavior: TPBTourist intentionUsage behaviors of applicationsUtilization We travel together projectWebsiteworking at Republic of Korea through Employment Permit System (EPS)กฎหมายลิขสิทธ์กลุ่มชาวจีนการ ตัดสินใจซื้อ การจัดการความรู้การจัดการความรู้ร่วมกันการจัดการสารนิเทศการจ้างงานการใช้เว็บไซต์การประเมินการใช้งานได้การประเมินคุณภาพการประเมินเว็บไซต์การเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์การเปิดรับข่าวสารการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์การเปิดรัับสื่่อประชาสัมพันธ์์ ความพึงพอใจในสื่่อประชาสัมพันธ์์การไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)การมีส่วนร่วมการยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับรู้ความเข้ากันได้การรับรู้ความเพลิดเพลินการรับรู้ประโยชน์การรับรู้ภาพลักษณ์การรู้สารสนเทศการวิเคราะห์เนื้อหาการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการสืบค้นสารนเทศการสืบค้นสารสนเทศการสื่อสารการแสวงหาสารสนเทศข้้าราชการสำำนัักงานปลััดกระทรวงกลาโหมคณะมนุษยศาสตร์ความคาดหวังความต้องการของผู้บริโภคความตั้งใจซื้อความตั้งใจซื้อ ความตั้งใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ความตั้งใจในการท่องเที่ยวความผููกพันต่่อองค์์กรความพึงพอใจคุณภาพการบริการคุณภาพบริการคุณภาพเว็บไซต์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเจนเนอเรชั่นวายทัศนคติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนักวิจัยสิ่งแวดล้อมนิเทศศาสตร์เนื้อจากพืชบริการจัดการศพสัตว์เลี้ยงบริการอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนประชาคมอาเซียนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

  Interest

  การจัดการสารนิเทศ, การสืบค้นสารนเทศ, การจัดการความรู้, คุณภาพการบริการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ทักษะการรู้สารสนเทศ

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ผู้รักษาการแทน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ก.พ. 2564 - ก.ย. 2564 รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2562 - ก.พ. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 210 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)