ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2007

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2007 inดร.ณัฐกันต์ สุขชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TASK-BASED INSTRUCTION", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 88-103
2007 inนางจุฑามาศ นามสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันในวิชาการแปลภาษาเยอะมัน II", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 62-73

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2007]