ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2014

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "English naming and code-mixing in Thai mass media", World Englishes, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 100-111
2014 inดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์, "Preparing Business Vocabulary for the ESP Classroom", RELC, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2014, หน้า 51-65
Publish Year National Journal 6
2014 exSivaporn Varaporn, inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Literary Dialect: the Study of Southern American Englishas Appeared in John Steinbeck’s Novels", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 181-197
2014 inนางสาวกฤตยา งามประดิษฐ์, อาจารย์, exLawrence Honkiss, "An analysis of preposition partner errors in the written and spoken discourse of non-english major thai students", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 107-138
2014 exSaichai Kirdmongkon, inดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Clash of the Titans and Prince of Persia: A Study of Figurative Language in Fantasy Films", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 198-221
2014 inดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเชื่อของผู็เรียนในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ จังหวัดปทุมธานี", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 90-101
2014 inดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแรงจูงใจต่อผลสำเร็จทางการเรียน การศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวิชาภาษาอักฤษจากเพลง", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 90-101
2014 exภัทิรา ถนอมนาค, inนางสาวปาริชาติ ภูติรัตน์, อาจารย์, "The Acquisition of English Liquid Contrast by Northern Thai Speaking Learners", วารสารช่อพะยอม, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 13-27

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2014 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "English naming and code-mixing in Thai mass media", The 7th International Conference of English as a Lingua Franca, 5 กันยายน 2014, เอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2014 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai perceptions of Inner Circle varieties of English and their target varieties", The 7th International Conference of English as a Lingua Franca, 6 กันยายน 2014, เอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2014 inนางมริสสา พงษ์ศิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณชอบหรือไม่แบบเรียนที่คุณกำลังใช้สอนอยู่", การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1, 5 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Improving the motivation to learn English of low proficiency students in the Thai tertiary context", The 10th Malaysia International Conference on English Language Teaching: Enabling Research, Making it Meet Practice (MICELT), 13 กันยายน 2014, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2014 inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "Using Semantic Association Mapping Method to Raise Thai University Students’ Awareness in L2 Lexical Items Usage and Use", ‘Language awareness: Achievements and Challenges', 1 - 4 กรกฎาคม 2014, Hamar ราชอาณาจักรนอร์เวย์

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2014]