ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2011

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ความสัมพันธ์ของคำศัพท์และ Macrorules ที่มีต่อการจับใจความสำคัญของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ", Reading Improvement, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 71-87
Publish Year National Journal 3
2011 exSupranee Puimom, inดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Kasetsart University Students’ Comprehension of English Idioms Appearing in Editorial Columns in the Bangkok Post and the Nation", คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 150-162
2011 exTanaporn Phimatan, inดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Analysis of Strategies in Translating American Humor into Thai: A Study of 50 First Dates.", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 79-92
2011 inดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurawate Tocharoen, "A Study of Figurative Language Used in the Composition of National Anthem", วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 1-17

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2011 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Blended Learning & Autonomy in ELT: Application of CMS in Thai Perspectives", IALLT 2011 International Association for Language Learning Technology, 23 มิถุนายน 2011, Irvine แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai EFL Learners’ Perception of Process Writing : Teacher-student Conference and Peer-response", the 9th. Asia TEFL International Conference , 27 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2011, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2011]