ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2018

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "Analysis of moves, rhetorical patterns and linguistic features inNew Scientist articles", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 236-243
2018 inนางสาวปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่, อาจารย์, "Investigating Linguistic Features of Scripted and Semi-Scripted Spoken Texts", Corpus Linguistics Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, กันยายน 2018, หน้า 49-68
Publish Year National Journal 11
2018 exกนิษฐา บุญประคอง, exกฤติยาณี เหล่าสายเชื้อ, inดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์, inดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์, อาจารย์, "พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018
2018 exKorkaew Samitayothin, inดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teachers’ Attitudes towards the Use of Graded Readers in Promoting English Reading Skills in Thai EFL Students: A Case Study of Secondary School Teachers in Bangkok", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018
2018 inนางจารุดา รัชนี ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intercultural Communication - Based Lessons through Songs: Effects on the Intercultural Competence Development of Thai Tertiary Students", rEFLections Journal of Language Education School of Liberal Arts, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-30
2018 inดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThom Huebner, "The Pronoun SHE in Thai Informal Style", Journal of Mekong Societies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 47-62
2018 inนางวัฒนา อนันตผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวรัสยาพร กีรติกรณ์ธนายศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนามาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-35
2018 inนายพงศกร แจ่มจำรัส, อาจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำว่า “ผู้ลี้ภัย” ในข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาเยอรมันและภาษาไทย", Konzeptuelle Metaphern zum Begriff ?Fl?chtlinge“ in Online-Zeitungen: Eine empirische Studie im Deutschen und im Thai, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, หน้า 379-415
2018 inนางสาวปาริชาติ ภูติรัตน์, อาจารย์, "บทบาทของการผันแปรทางวัจนลีลาและระดับสมิทธิภาพาทางภาษาในการรับรู้หน่วยคำพหูพจน์ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่สอง", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 62-85
2018 inนางรัศมี วุฒิไกรเกรียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Das Ausl?nderbild in zeitgen?ssischen deutschen Filmen und der Filmeinsatz im DaF-Unterricht", วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ Supplement, ธันวาคม 2018, หน้า 173-205
2018 inนางวนิช พันธุ์ยิ้ม, อาจารย์, "การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหา และความพึงพอใจในวิชาการอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นสำหรับนิสิตเอกสาขาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย, ปีที่ 136, ฉบับที่ 41, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 56-72
2018 inนางสาวผ่องอำไพ คงเจริญ, อาจารย์, "คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับนิสิตพลศึกษา", rEFLections, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 120-148
2018 exนางสาวพิริยาพร อ่วมพิทยา, inดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการการพูดสื่อสารทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 202-211

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2018 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ""I Thought People Should Know that this is not only a Tourist Country": International Student MobilityExperience in Thailand", IICEDubai2018, 17 กุมภาพันธ์ 2018, ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2018 inนางสาวปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่, อาจารย์, "Investigating effects of accents, familiarity, and attitudes on listening comprehension using mixed-effects modeling", Arizona State University's 24th Annual Graduate Linguistics/TESOL Symposium, 3 กุมภาพันธ์ 2018, Tempe แอริโซนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2018 inนางรัศมี วุฒิไกรเกรียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพสะท้อนการเมืองและวัฒนธรรมไทยในนิตยสารภาษาเยอรมัน S?dostasien ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 , 18 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2018]