ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2016

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rethinking Culture Teaching in English Language Programmes in Thailand", RELC, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 387-398
Publish Year National Journal 5
2016 exพิสุทธิ์ ประสารวรรณ์, inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Literary Stylistic Analysis of Ernest Hemingway’s Short Stories: What Might be Hiding Beneath Linguistics in “Big Two-Hearted River” Sequence?", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 272-290
2016 exวริฏฐา ศรีช่วย, inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of the Use of Grammatical Cohesive Devices in Sawasdee Magazine Articles and Their Thai translations", วารสารช่อพยอม , ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 47-61
2016 inดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกความแตกต่างระหว่างสรรพนาม หน่วยสรรพนามและคา อ้างถึง ตามแนวคิดทางวากยสมัพนัธ์", วารสารมนษุยศาสตร์ , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-21
2016 exสหรัฐ ปวีณานนท์, inดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบด้านวัจนกรรมและกลวิธีทางวาทศิลป์ที่พบในสุนทรพจน์ ประกอบพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี จอร์จ บุช จูเนียร์ และ ประธานาธิบดี บารัค โอบามา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 162-175
2016 inดร.อารีรัตน์ ปิ่นทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศสของนิสิตชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร็", วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็ชพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ปีที่ 39, ฉบับที่ 132, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 100-113

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Teachers' Beliefs in Developing Learner Autonomy: L2 Education in Thai University", 12th Annual CamTESOL Conference , 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2016, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2016 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rethinking ‘culture’ teaching in English language classroom in Thailand: from course design to materials development", The MATSDA-University of Liverpool 2016 Conference: Authenticity and L2 Materials Development, 19 มิถุนายน 2016, Liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 2
2016 exNarumol Thaijanthararak, inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "Analysis of Rhetorical Figures in Online Beverage Advertising Magazines", The 10th Annual Conference 2016 Social Science Humanities and Education, 24 - 25 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exGanteera Ananwatananukoon, inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "A Study of Strategies Utilised for Translating Thai Cultural Expressionsin ‘The Happiness of Kati’", The 10th Annual Conference 2016 Social Science Humanities and Education, Bangkok, Thailand., 25 มีนาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2016]