ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2013

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2013 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effects of blended learning with a CMS on the development of autonomous learning: A case study of different degrees of autonomy achieved by individual learners", Computers & Education, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 209-216
2013 inดร.ณัฐกันต์ สุขชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Investigation of English Language Learning in Synchronous (SL) and Asynchronous (ASL) e-Learning", US-China Foreign Language, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 1-6
2013 inดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พลังความสามารถแห่งตน(SELF-EFFICACY)ของนิสิตระดับปบัณฑิตศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ำ", Academic Journal of Interdisciplinary Studies, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2013 - พฤศจิกายน 2014, หน้า 461-468
2013 inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing EFL Readers’ Metacognition.", Journal of Education and Practice, ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2013, หน้า 64-72
Publish Year National Journal 4
2013 inดร.มิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "What's in a Name?: An Analysis of English Nicknames of Thai People", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 20, ฉบับที่ พิเศษ , ตุลาคม 2013, หน้า 133-166
2013 exWichukorn Suiyawongpaisal, inดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Figurative Language that Conveys Connotation Related to American Cultural Values in Pop Songs: The Case Study of Taylor Swift.", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 241-261
2013 exSupisara Kaewjumpasee, inดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี, อาจารย์, "An Analysis of Linguistic Features Used in Condominium Advertisements from Web Pages", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 219-240
2013 exViriya Paksasuk, inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Student's Perceptions on the Use of Reading Strategies, Reading Difficulties, and Factors Affecting Their Reading Performance: A Case Study of a Technical English Class", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 203-222

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Low proficiency students' motivation to learn English in the Thai tertiary context.", the 46th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics, 5 - 7 กันยายน 2013, Edinburgh สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2013]