ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2015

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT.J. Young, "‘Native-speaker’ varieties of English: Thai perceptions and attitudes", Asian Englishes, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 248-260
2015 inดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตที่มีความสามารถต่ำโดยการใช้โครงงาน", International Journal of Arts and Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 335-348
Publish Year National Journal 2
2015 inนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คำภาษาต่างประเทศในนิตยสารข่าว", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 163-184
2015 inดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMorakot Areerasada, "ลัทธิสตรีนิยมที่ถ่ายทอดผ่านภาษาภาพพจน์ในเพลงอเมริกันร่วมสมัยของศิลปินดนตรีแนวหน้าผู้ยึดหลักลัทธิสตรีนิยม", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 1-21

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2015 inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Remedial students in the Thai context and their learning motivation", the CAES International Conference: Faces of English: Theory, practice and pedagogy, 10 - 13 มิถุนายน 2015, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2015 inนางสาวณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร์, อาจารย์, "EFL Learners' Beliefs on the Use of Translator Apps in L2 Writing Classes", The Asian Conference on Second Language Acquisition and Teacher Education, 2 - 4 สิงหาคม 2015, ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น
2015 inนางมริสสา พงษ์ศิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alternative Assessment and Grammar Teaching", The Asian Conference on Second Language Acquisition and Teacher Education, 2 - 4 สิงหาคม 2015, ฮิโรชิม่า ญี่ปุ่น
2015 exPhisutsiamNguangkhamnam, inนางสาวปาริชาติ ภูติรัตน์, อาจารย์, "The Order Of Acquisition Of English Subject And Object Wh-Question Formation By Thai L2 Learners", ICLLCS 2015: 2nd International Conference On Language, Literature, And Cultural Studies , 20 สิงหาคม 2015 - 21 สิงหาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2015]