ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2020

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์, "Questioning and responding strategies: Lessons from pop-sci talk shows", LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2020, หน้า 469-485
Publish Year National Journal 5
2020 inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Measuring Intercultural Sensitivity of Thai University Students: Impact of their Participation in the US Summer Work and Travel Program", rEFLections, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 81-102
2020 inดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกภาษาของป้ายสาธารณะในมหาวิทยาลัยของไทย กรณีศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 310-341
2020 inนายชาริติ ขวัญเมือง, อาจารย์, "Sacred Tatoos: Construction of Identity", Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 74-87
2020 exNakarin Thangthong, inนายชาริติ ขวัญเมือง, อาจารย์, "Exclusive Memorable Experiences of International Cruisers at Thailand’s Ports of Call", Journal of Multidisciplinary in Social Sciences , ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - สิงหาคม 2020, หน้า 47-52
2020 inดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์, "การผสมผสานกลวิธีในการวิเคราะห์การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจนำเข้าและส่งออก", วารสารภาษาปริทัศน์ , ปีที่ 2563, ฉบับที่ 35, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 31-60

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2020 exพิริยา อารีรัตน์, inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอรรถฐานวิเคราะห์: กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวช", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exกมลวรรณ ทองทวี, exบริวัตร ล้วงจันทร์, exอังค์วรา ดุลสุข, inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โอกาสทางอาชีพของกลุ่มเพศทางเลือกในมุมมองของผู้จัดการทรัพยากรบุคคล", รวมบทความการการประชุมทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน ประจำปี 2563 One Arts Undergraduate Symposium 2020 *เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงเปลี่ยนจากการนำเสนอบทความเป็นการตีพิมพ์รวมบทความแทน และไม่มี ISBN โดยจัดพิมพ์ออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2563 (กำหนดเดิมจะนำเสนอบทความวีนที่ 18 มีนาคม 2563, 18 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
Publish Year International Copyrights 1
2020 inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Basic Essentials of Translation", ผศ.ดร.สุจรรยา วิลาวรรณ และ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ, 2020
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2020]