ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2009

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2009 inดร.ณัฐกันต์ สุขชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิเคราะห์ผลการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบซิงโครนัสและแบบอซิงโครนัส", Independent Learning Association Conference 2009, 5 มิถุนายน 2009, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2009 inดร.บุษบา ต้นทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Persistent Difficulties of EFL Learners in a Process-Product Based Writing Instruction: Exploring for the Future", Symposium on Second Langauge Writing: The Future of Second Langauge Writing, Arizona State University, Tempe, AZ, 5 - 7 พฤศจิกายน 2009, Tempe แอริโซนา สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Writing Process and Thai EFL Learners: Looking for the Future", Symposium on Second Language Writing, 5 - 7 พฤศจิกายน 2009, Tempe แอริโซนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษา Reader's Response Journal ที่มีต่อทักษะการอ่านและการเขียนของนิสิต", 5th Thammasart University ELT Conference, 8 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2009]