ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2006

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "Schema Development Process of an EFL Reader in a US University: A Case Study", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 331-338
Publish Year National Journal 2
2006 inนางสาวจริยา ผลประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The Toefl Achievement of KU Students", Kasetsart Journal (Social Sci.), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "Medical English Learning Activity through MaxLearn Webboard : Pain or Gain?", Kasetsart Journal Soc. Sci., ปีที่ 26, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 1-9

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2006 inดร.บุษบา ต้นทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bridging the Gap : Perceived Needs of Non-Native Research students in New Zealand", The 6th Biennial Communication Skills in University Education, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006, นิวซีแลนด์
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการพัฒนากรอบเนื้อหาของเรื่องที่อ่านของผู้อ่านบทความภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2006]