ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 2012

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fostering Main Idea Comprehension among EFL Learners through Cognitive and Metacognitive Strategies", International Journal of Humanities and Social Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2012, หน้า 46-54
2012 inนางสาวฮุ่ยหมิ่น เกา, รองศาสตราจารย์, "Confucius Institutes’s Chinese Language Course for Adults as a Systematic project.", Journal of Yunnan Normal University (Teaching and research on Chinese as a foreign Language Edition) China, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2012, หน้า 28-34
Publish Year National Journal 4
2012 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasidit Supan, "A comparative study of genre analysis in inaugural addresses delivered by Barack Obama and George Washington", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 145-165
2012 exPreeda Pathumratanathan, inดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Investigation of Figurative Language Employed in English Advertisement in In-flight Magazines", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 215-232
2012 inดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารของบทวิจารณ์คอมพิวเตอร์ในเวบไซต์ PCMag.com", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 177-196
2012 exTanu Khamphairoh, inดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์, "Collocations of keywords found in insurance research articles: A corpus-based analysis", Humanities Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 166-188

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.มิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "What's in a Name?: An Analysis of English Language in Thai Nicknames", the 4th International Conference on Language and Communication 2012, 13 - 14 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=2012]