โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 5 0 0
2017 การศึกษาอุทกพลศาสตร์เบื้องต้นของทะเลสาบคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเปลือกหอยแมลงภู่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การศึกษาลักษณะของดินตะกอนจากฟาร์มเลี้ยงหอยแครง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 ชนิดและผลจับสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงลอบหมึกที่สูญหายหรือขาดการควบคุม กรณีศึกษาบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 เครื่องวัดระดับน้ำทะเลและภูมิอากาศอัตโนมัติในป่าชายเลนส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบ 3 G/4G ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปูที่ได้จาก อวนจมปู จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2017 ศักยภาพเชิงนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงทางสกายะของแหล่งดำน้ำเรือมัตโพน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 4 11 0 0
2017 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในพื้นที่ด้านการประมง และการท่องเที่ยว ในพื้นที่บริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การศึกษาการไหลของกระแสน้ำและโปรแกรมจำลองกระแสน้ำเพื่อประเมินผลกระทบของการกั้นแนวชะลอคลื่นและการประเมินการสะสมของดินตะกอนบริเวณพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ศรีราชา – บางละมุง จังหวัดชลบุรี (ฤดูแล้ง) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การติดตามผลการจับสัตว์น้ำ แหล่งประมงและรายได้จากการทำประมงพื้นบ้าน บริเวณชายฝั่งพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 Clarification of Thermal Stratification Inversion Mechanism due to Thermohaline Convection in Small-Scale Closed Water Body. ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 1 0 0
2017 โครงการตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 เทคนิควิธีการและกลยุทธการปรับตัวต่อบริบทของมาตรการระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 5 0 0
2017 การวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของมวลน้าจากแผ่นดิน ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และระบบการเคลื่อนตัวของน้าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าของระบบนิเวศปากแม่น้าในเขตอ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 การวิเคราะห์พลวัตและการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสารมลพิษจากเขตแผ่นดินที่เข้าสู่ระบบนิเวศของพื้นที่ปากแม่น้าในเขตอ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์สถานภาพความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของแพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์น้าวัยอ่อนในระบบนิเวศจาเพาะต่าง ๆ ของพื้นที่ในเขตอ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์สถานภาพความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของทรัพยากรพื้นท้องน้ำในระบบนิเวศจำเพาะต่าง ๆ ของพื้นที่ในเขตอ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การศึกษาสถานภาพ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของมาตรการการจัดการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการจ้างสำรวจสถานภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศก่อนการจัดวางปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดตราด ระยอง ชุมพร ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0