โครงการจ้างสำรวจสถานภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศก่อนการจัดวางปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดตราด ระยอง ชุมพร ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา

Publish Year National Conference 3
2021 exณัฐกาญจน์ วงศ์ฟู, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เณรตา ปิ่นเนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความเหมาะสมของโปรแกรมที่ใช้ในการศึกษาการปกคลุมในแนวปะการัง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลออนไลน์ เพื่อสนับสนุนทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2021-2030, 1 - 3 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวรุจิรา สุขแสงจันทร์, exนายรังสิวุฒิ แก้วแสง, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปลา และคุณภาพน้ำ บริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exนางสาวชนกพร คำพระ, exนายปกรณ์ หลำสวัสดิ์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะดินตะกอนและกระแสน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย