Person Image

  Education

  • วท.บ. (การจัดการประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม. ( สถิติ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D. (สถิติ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Blue swimming crabcatch per unit effortChumphon Provincecrab gillnetGulf of ThailandHolistic managementHybrid red tilapiaImageJInner Gulfinshore areaIntegrated Adaptation StrategiesIntegrated coastal managmentKapor BayKrill fisheriesKrill push netland coverland useLang Suan DistrictMackerel (Rastrelliger spp.)Mackerel gillnetMicrozooplanktonmud crabNatural remediation potentialsparticipatoryphytoplanktionPhytoplanktonPrachuap Khiri Khan ProvinceZooplanktonกระชังกลยุทธการจัดการประมงร่วมกองหินใต้น้ำการจัดการแบบบูรณาการการจัดการแบบองค์รวมการจัดการประมง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การจัดการประมงโดยชุมชนการจัดการประมงร่วมการจัดการฟาร์มการจัดการโลจิสติสก์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรหอยแครงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการดำน้ำการดำน้ำตื้นการตอบสนองทางนิเวศอุทกวิทยาการท่องเที่ยวทางทะเลการทำประมงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำการปกคลุมการประเมินความพร้อมการประยุกต์ใช้สถิติในการจัดการประมงการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกการแปรรูปการผลิตทรัพยากรธรรมชาติการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงหอยแครงการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการรวมกลุ่มการรับข่าวสารการเลี้ยงกุ้งการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis)การส่งเสริม การพัฒนาเครือข่าย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าจีนการอนุรักษ์การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอภิบาลการประมงเกาะแสมสารของแข็งแขวนลอยคลอโรฟิลล์เอความกดดันทางการประมงความคิดเห็นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความพึงพอใจ องค์การสะพานปลาความหลากหลายทางชีวภาพความเหมาะสมความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพคำนิยามคุณภาพชีวิตคุณลักษณะเครื่องมือประมงจ.ชลบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมชนชายฝั่งชุมชนประมงดำรงชีพตรวจสอบย้อนกลับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำทรัพยากรหมึกเทคนิควิธีการและกลยุทธ์นักดำน้ำน้ำมันดิบแนวทางการปรับตัวแนวปะการังบทบาทของชุมชนประมงประมงพื้นบ้านประมงอวนลากปลาช่อนทะเล

  Interest

  การประยุกต์ใช้สถิติในการจัดการประมง, การจัดการประมง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
  • ธ.ค. 2562 - ต.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะประมง ภาควิชาการจัดการประมง
  • ม.ค. 2555 - ก.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแนวปะการัง
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้อง 4108 ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
   • ห้อง 5310 ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องห้องแปรรูป ชั้น 1 อาคารทัสนีสรสุชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Phytoplankton community dynamics and its impacts on the quality of water and sediments in the recirculated-water earthen pond system for hybrid red tilapia (Oreochromis niloticus x mossambicus) farmingSaeiam Y., Pichitkul P., Nedtharnn U., Wudtisin I.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(3),pp. 695-710
  2
  2Monsoon cycle influences on catch and size of blue swimming crabs (Portunus pelagicus) from crab gillnets in Phetchaburi ProvinceLurkpranee S., Songin K., Wangvoralak S., Nedtharnn U., Srisomwong M., Adjimangkunl J., Meksumpun S., Meksumpun C.2021ScienceAsia
  47(4),pp. 496-505
  1