Search Result of "Zooplankton"

About 54 results
Img

ที่มา:4th International Zooplankton Production Symposium

หัวเรื่อง:Epipelagic Copepods in Andaman Sea , with 10 New Records in Thai Waters

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bioaccumulation of Cadmium in an Experimental Aquatic Ecosystem Involving Phytoplankton, Zooplankton, Catfish and Sediment

ผู้แต่ง:ImgSuneerat Raungsomboon, ImgMrs.Ladda Wongrat, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Composition and Distribution of Zooplankton in the Pasak Jolasid Reservoir, Lop Buri Province)

ผู้เขียน:ImgIssarapon Jithlang, Imgนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Composition and distribution of zooplankton in the Pasak Jolasid reservoir were studied during 2002. Samples were horizontally, obliquely and vertically drawn at two-month intervals using three mesh sizes plankton nets (22,40 and 100 um). A total of 119 species of zooplankton was recorded. Rotifera was the most diverse zooplankton group in this reservoir. The taxa found in decreasing order were as follow: Phylum Rotifera (24 genera, 76 species and 4 varieties), Phylum Protozoa (13 genera and 22 species), Phylum Arthropoda (12 genera, 20 species and 1 group), and Phylum Cnidaria (1 genus, 1 species). An occurrence of the freshwater jellyfish (Craspedacusta sinensis) was the first record in the reservoir of Thailand. Spatial and temporal variations in species number of zooplankton were relatively small; variation in number of species raning between 44 and 89. High numbers were recorded in October at one station along Pasak river ranging between 70 and 89 species, while low numbers ranging between 44-54 were recorded in April at two stations located on the bank of the reservoir.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 30, Issue 1, Dec 06 - Dec 99, Page 1 - 18 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Zooplankton of Kanchanaburi Province, Thailand)

ผู้เขียน:Imgนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, Imgวรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The freshwater zooplankton of 5 types of water body in the western part of Thailand was studied for twelve months. Twenty-one species of Protozoa, eighty-eight species of Rotifera, twenty-eight species of Cladocera, two species of Calanoida and two species of Cyclopoida were found in samples collected monthly in 1998. In general, Rotifera dominated in all water-bodies, although fluctuations occurred during the year. Sampies from the reservoir heavily vegetated yield the highest number of species. The following species are common Thai zooplankton: Arcella bathysoma, A. vulgaris, Centropyxis aculeata, Difflugia lebes, D. urceolata, Euglypha fi I if era, Anuraeopsis fissa, Brachionus angularis, B. falcatus, Filinia longiseta, Keratella cochlearis, K. tropica, Lecane bulla, L. papuana, Polyarthra vulgaris, Trichocerca similis, Ceriodaphnia cornuta, Bosminopsis deitersi, Diaphanosoma excisum and Moina micrura. A tropical rare species, Daphnia lumholzi, was found in rivers, reservoirs and man-made lake in this study. Copepoda was a minor component in the study area where Thermocyclops crassus was common throughout the year. One calanoid copepod, Phyllodiaptomus sasikumari found in a richfield is the first record in Thailand. Seasonal variation of species composition might not be so pronounced, however number of species at most sampling locations increased during wet season.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 25, Issue 1, Apr 03 - Dec 99, Page 8 - 29 |  PDF |  Page 

Img

การประชุมวิชาการ

Epipelagic Copepods in Andaman Sea , with 10 New Records in Thai Waters

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sunan Patarajinda, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ASSESSMENT OF BIOLOGICAL PRODUCTIONS AND VALUES OF FISHERY RESOURCES OF THA CHIN ESTUARINE ECOSTSTEM

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The cladoceran community in different habitats in Thale-noi Lake, Patthalung Province.

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Bioaccumulation of Cadmium in an Experimental Aquatic Ecosystem Involving Phytoplankton, Zooplankton, Catfish and Sediment)

ผู้เขียน:ImgSuneerat Raungsomboon, Imgนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The accumulation of cadmium (Cd) was studied in an experimental aquatic ecosystem involving the phytoplankton, Chlorella regularis, the zooplankton, Moina macrocopa, and the catfish, (cross bridge Clarias macrocepharus X Clarias gariepinus), and sediment. All organisms were selected in this study because of their economically importance. The accumulation of cadmium was mainly on phytoplankton. The cadmium concentration in all organisms increased with increasing cadmium concentration in the ecosystem. When the input cadmium concentration was 3.5 mg l-1, cadmium accumulated in the surface of sediment (0-1 cm.), phytoplankton, zooplankton, and catfish were 5.53?0.26, 586.18?23.37, 141.52?26.74 and 10.29?0.47 ?g g-1 (dry wt.), respectively. Results showed that phytoplankton, zooplankton, and catfish exposed to cadmium represents a risk of secondary poisoning for their predators and such a risk could affect humans. The accumulation of cadmium in sediment may have an effect on benthic organisms.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 1, Jan 00 - Mar 07, Page 180 - 185 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgนิสา เพิ่มศิริวาณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรกศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงปี 2544-2545

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Accumulation of domoic acid in marine organisms from Sriracha bay, Chonburi province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgVeschasit, O, ImgDr.Shettapong Meksumpun, Associate Professor, ImgThawonsode, N, ImgLirdwitayaprasit, T,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

เดลลอยด์โรติเฟอร์น้ำจืดสกุล Rotaria ในประเทศไทย (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
123