ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AdaptationaquacultureChangesChumpornCoastal AreaCoastal Ecosystemcoastal resource conservationCommunities competencyCPUEfisheries co-managementFishery co-managementFishery GovernanceFishery ManagementFishery ResourceFishery ResourcesIMT-GTInner Gulf of Thailandpopulation dynamicsProduction Potentialspuffer fishRelative abundanceRemote semsingRole of communityRole of Fishery CommunityRolesSam Roi Yod BaySARsearch engine of fisheries lawsedimentselectivitysmall-scale fisheriessmall-scale fisherySocio-Economic ImpactsSoutheast AsiaSPOTstream orderSufficiency EconomySustainable AquacultureSwimming crabTha Chin EstuaryTha-Chin estuarytraptrash fishTrophic interactionsTrophic transfer efficiencytsunamiUtilizationutilization managementUtilization StatusWestern Parts of the Gulf of ThailandWetern Gulf of ThailandWetland changeWetlandswillingness to payWolffia cultureZooplanktonกฎหมายประมงกฎหมายว่าด้วยการประมงกัมพูชาการกัดเซาะชายฝั่งการกินการจัดการเขตชายฝั่ง การจัดการชายฝั่งการจัดการทรัพยากรการจัดการทรัพยากรชายฝั่งการจัดการประมงการจัดการประมงร่วมการทำประมงการประมงปูม้าพื้นบ้านการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปการเพาะเลี้ยงการเพิ่มเกลือแร่การมีส่วนร่วมการเลี้ยงการเลือกจับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งการอภิบาลการประมงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)ชุมชนประมงชุมพรทรัพยากรประมงนิเวศอุกทกวิทยาประมงประมงพื้นบ้านประมงอวนลากปลาทูปลาสลิดปูม้าผลกระทบระบบนิเวศชายฝั่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลอบปูแบบพับได้ศักย์การผลิตสมรรถนะของชุมชนสิ่งแวดล้อมอวนจมปูอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทยตอนใน


Persons (ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน)

Avata

ดร. ศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

sirisuda.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5797642 ต่อ 15


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 125 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 74 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)