ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AdaptationaquacultureChangesChumpornCoastal AreaCoastal Ecosystemcoastal fisheryCoastal Fishery Resourcecoastal resource conservationcoastal resource managementCo-managementCommunities competencyCPUEFisheries Co-management fisheries economicsFishery co-managementFishery ConservationFishery GovernanceFishery ManagementFishery Management MeasuresFishery ResourceFishery ResourcesIMT-GTInner Gulf of Thailandpopulation dynamicsPopulation size-structurePortunus pelagicusPoverty alleviationProduction Potentialspuffer fishRelative abundanceRemote semsingRole of communitysmall-scale fisheriesswimming crabTha Chin estuaryTha-Chin estuarytraptrash fishTrophic interactionsTrophic transfer efficiencytsunamiUtilizationutilization managementUtilization StatusWestern Parts of the Gulf of ThailandWetern Gulf of Thailandwillingness to payWolffia cultureZooplanktonกฎหมายประมงกฎหมายว่าด้วยการประมงกัมพูชาการกัดเซาะชายฝั่งการกินการจัดการเขตชายฝั่ง การจัดการชายฝั่งการจัดการทรัพยากรการจัดการทรัพยากรชายฝั่งการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และการพัฒนาประมงขนาดเล็กการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการการจัดการทรัพยากรประมงการจัดการทรัพยากรประมง การสำรวจจากระยะไกล สารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการแบบบูรณาการการจัดการประมงการจัดการประมงร่วมการจัดการฟาร์มการจัดการร่วมการจัดเก็บเอกสารการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ด้านการประมงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรหอยแครงการทวนสอบการทำประมงการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเกลือแร่การมีส่วนร่วมการเลี้ยงการเลือกจับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งการอภิบาลการประมงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)ชุมชนประมงชุมพรทรัพยากรประมงนิเวศอุกทกวิทยาประมงประมงพื้นบ้านปลาทูปูม้าผลกระทบระบบนิเวศชายฝั่งลอบปูแบบพับได้ศักย์การผลิตสมรรถนะของชุมชนสิ่งแวดล้อมอวนจมปูอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทยตอนใน

Executives

รองคณบดี

นาง ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประกันคุณภาพและสารสนเทศ

E-Mail: ffispsr@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7642 ext. 16

นางสาว ศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

กิจการนิสิต

E-Mail: ffissdj@ku.ac.th

Tel.: 02-5797642 ต่อ 15

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 110 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 68 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)