โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2007

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

4

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 2 2 0 0
2007 แผนงานวิจัยศักย์การผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาเขตการใช้ประโยชน์ในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 6 0 0
2007 แผนงานวิจัยการพัฒนาศักย์การผลิตทรัพยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำแม่น้ำแม่กลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2007 องค์ประกอบทางชีวเคมีตลอดวงจรการลอกคราบของปูทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 บทบาทของสารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือยและฟองน้ำที่เป็นอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 ศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งบริเวณหาดประพาส จังหวัดระนอง โดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 องค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในเขตพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย บริเวณป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโคพีพอดบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0