โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2006

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 14 0 0
2006 การศึกษาการแพร่กระจายพื้นที่หอยแมลงภู่ แบบแพหอยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม บริเวณอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2540-2547 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 3 0 0
2006 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงหอยเชลล์เป็นการค้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 หญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน : นิเวศวิทยาและศักยภาพการขยายแหล่งหญ้าทะเล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การศึกษาติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การศึกษาสารยับยั้งการลงเกาะจากปะการังอ่อนและกัลปังหา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีต่อทรัพยากรชีวภาพในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 10 0 0
2006 การศึกษาขนาดของตาอวนที่เหมาะสมต่อการทำประมงอวนลากคู่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การศึกษาขนาดของตาอวนที่เหมาะสมต่อการทำประมงอวนลากคู่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 Monitoring and Managing the Marine Resources of Laem Son National Park Following the Tsunami. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 4 1 0 0
2006 Improvement of Light Fishing Technology for Sustainable Fisheries หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 7 0 0
2006 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0