โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2016

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2016 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณเขตชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 โครงการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 4 0 0
2016 ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูที่ได้จากอวนจมปู จ.จันทบุรี และ จ.ตราด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2016 การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลจากเครื่องมืออวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 แหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ของหมึกกล้วยเศรษฐกิจบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ระดับความเค็มที่มีอิทธิพลต่อการผลิตแอสทาแซนทินในแบคทีเรียชนิด Rhodopseudomonas sp. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 2 9 0 0
2016 การพัฒนาลอบหมึกสายเพื่อการทำประมงสายอย่างยั่งยืนการทำประมงหมึกสายอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฎจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร(การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ (ต่อยอดปี 2556) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 Coastal area Capability enhancement in Southeast Asia ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 4 0 0
2016 การศึกษาติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเรือมัตโพน จ.ชลบุรี (ครั้งที่ ๒) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2016 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบนิเวศในพื้นที่จัดวางปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 โครงการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาการแพร่กระจาย นิเวศวิทยาและการเฝ้าระวังของสัตว์น้ำกลุ่ม Cnidarian และ Urochordate บริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาที่มีบทบาทต่อทรัพยากรประมง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ.2559 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาสถานภาพของหอยทะเลฝาคู่ในครอบครัว Mytilidae ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien species) บริเวณชายฝั่งทะเลไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง ศรีราชา – บางละมุง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาศักยภาพพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณภาคใต้ตอนบนเปรียบเทียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2016 สถานการณ์และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0