แผนงานวิจัยศักย์การผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาเขตการใช้ประโยชน์ในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน

Publish Year International Journal 2
2011 exRitnim, N , inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Influence of environmental factors on abundance and temporal variation of benthic fauna resources in the eutrophic Tha Chin estuary, Samut Sakhon province, Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 64, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2011, หน้า 1261-1269
2008 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "Integration of aquatic ecology and biological oceanographic knowledge for development of area-based eutrophication assessment criteria leading to water resource remediation and utilization management: a case study in Tha Chin, the most eutrophic river of Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 58, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 2303-2311
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "Integration of Ecological, Hydrological, and Coastal Oceanographic Knowledges for Development of Community-based Water Remediation System: A Case Study in Hypertrophic Area of Tha Chin River and Estuary, Thailand.", The 12th International Conference on Integrated Diffused Pollution Management (IWA DIPCON 2008), 25 - 29 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรหอยลาย: กรณีศึกษาปากแม่น้ำท่าจีน", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8 - 9 ธันวาคม 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย