โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2013

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 10 0 0
2013 ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การประเมินคุณค่าทางด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำภายใต้หลักสมดุลธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 4 0 0
2013 โครงการประเมินศักย์การบำบัดตัวเองตามธรรมชาติของระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาความหลากชนิดและชีวประวัติของปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปูและการประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2013 การทดสอบประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED แสงสีต่าง ๆ เพื่อใช้ล่อหมึกหอม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 2 5 0 0
2013 โครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากบ้านใหม่ใต้ทะเล (ปะการังเทียม) ปี 2555 – 2556 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำสถานีชี้วัดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและการใช้ประโยชน์จากการประมงพื้นบ้าน จังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2013 โครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล : กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การศึกษาองค์ประกอบและการแพร่กระจายของหอยฝาเดียวที่เป็นแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาองค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การประเมินสถานภาพของหอยมือเสือครอบครัว Tridacnidae บริเวณแนวปะการังหมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2013 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การศึกษาผลกระทบของการรั่วไหลของน้ำมันต่อทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายผั่งจังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0