โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2010

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 7 11 0 0
2010 ประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2010 การศึกษาความจุของหอยแมลงภู่จากงบออกซิเจนที่ละลายน้ำ ในสภาวะปกติโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
2010 โครงการศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำบริเวณอ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2010 การประยุกต์หลอด LED (Light Emitting Diode) เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2010 ระดับของเมทัลโลไธโอนีน ในไส้เดือนทะเล (Perinereis nuntia) ที่มีการปนเปื้อนของทองแดง สังกะสี และแคดเมี่ยม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 บทบาทของแทนนินในการป้องกันตัวของไม้ป่าชายเลน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2010 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและปริมาณแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปูม้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 เม็ดเลือดและกิจกรรมของเอนไซม์ในวงจรการลอกคราบของปูทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 5 0 0
2010 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระดับการใช้ประโยชน์ของนักดำน้ำระหว่างบริเวณแหล่งดำน้ำเทียมและแหล่งดำ น้ำธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 The Comparison study on the colonization stage of fouling communities on artificial reefs: The case of HTMS Kut (Thailand) and the HMAS Brisbane (Australia) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2010 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกะปิ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การศึกษาผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวต่อแนวปะการังของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 Construction of Simulation Model for Efficiency Management of Water Quality ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 1 0 0
2010 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0